FORUTs mål for informasjonsvirksomheten

KonsertDet mer overordnede målet om økt global forståelse for å skape grunnlag for adferdsendring i norsk opinion når det gjelder fordelingsproblematikk og forbruksmønster, fremstår nærmest som en visjon og bygger på sterk idealisme og kanskje en drømmeoppfatning av politisk virkelighet. Målet er derfor langsiktig da sterke krefter og sentrale maktfaktorer i samfunnet preges av andre verdier og oppfatninger om globale økonomiske strukturer enn de som kan synes nødvendige for å utvikle en verden bygget på solidaritet og rettferdig fordeling. Desto viktigere er det med informasjon, og FORUT har for lengst erkjent at en av de viktigste målgrupper for slik informasjon er barn og ungdom.

FORUT ønsker å spre informasjon om nord/sør-spørsmål generelt og om FORUTs arbeid spesielt for å øke folks kunnskap om og forståelse for:

 • andre kulturers egenart
 • økonomisk og sosial urettferdighet
 • globale miljø- og utviklingsproblemer som følge av Nord/sør-forholdene
 • tiltak som er nødvendige for å skape en rettferdigere verden og som gir grunnlag for en økonomisk, økologisk, sosialt, kulturelt og politisk bærekraftig utvikling i Sør
 • at krig og konflikter ofte har rot i urettferdige økonomiske strukturer, globalt og nasjonalt
 • utviklingssamarbeid og betydningen av dette som ledd i forebyggende fredsarbeid
 • enkeltmenneskers ansvar i forhold til medmennesker i den tredje verden
 • menneskerettighetene
 • at rusgifter er et hinder for utvikling og kan være et alvorlig undertrykkelsesmiddel i utviklingsland

FORUTs overordnede, strategiske mål:

 1. Øke folks kunnskap om og innsikt i den fattigdom og urettferdighet vi står overfor i et nord/sør-perspektiv og årsakene til dette
 2. Skape bevissthet om rus som hinder for utvikling
 3. Utløse engasjement og støtte for solidaritetsarbeidet i et nord/sør-perspektiv