Malawi

Malawi - landsbyskolenI Malawi er FORUTs innsats rettet mot å forebygge rusbruk, både på politisk plan og på gateplan.
Det er fokus på kvinner og lifeskills-programmer, og hvordan menns uheldige oppførsel er til skade for både kvinner og menn.
FORUT involvert i følgende samarbeidsprosjekter i Malawi:

National Alcohol Policy Process

Et bred og åpen prosess der frivillige organisasjoner, departementer og andre offentlige organer som politi og tollvesen har gått sammen om å utvikle en ny nasjonal alkoholpolitikk for Malawi. Det ble i 2008 oppnevnt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som startet arbeidet med å utvikle en tekst til en ny politikk for forebygging av alkoholproblemer. Siden den gang har det vært gjennomført en serie med arbeidsmøter, konferanser og kurs for å skaffe kunnskap og diskutere politikk.

Malawierne har valgt å inkludere organisasjoner og offentlige organer som kan knytte det alkoholpolitiske arbeidet til andre viktige samfunnstema: HIV/AIDS, likestilling, godt styresett, forebygging av vold og fattigdom, offentlige inntekter, lov og orden osv. De fleste deltakende organer har ikke alkoholpolitikk som sitt primære anliggende. Samtidig har en valgt partnere av typen paraplyorganisasjoner, slik at store befolkningsgrupper er representert: lærerforbundet, det nasjonale ungdomsrådet, paraplyer for helse, menneskerettigheter og AIDS-forebygging osv. Drug Fight Malawi har hatt sekretariatsansvaret for prosessen mens innenriksdepartementet har sittet i lederstolen. I 2010 ble lederansvaret overført til helsedepartementet.

I 2010 og 2011 ble det gjennomført en høringsrunde i åtte distrikter i Malawi. Lokale nøkkelpersoner ble invitert til dagskonferanser der de kunne få komme med sine erfaringer, ønsker og synspunkter. Etter denne runden ble politikkdokumentet laget i en ny versjon, som så ble lagt fram for en stor nasjonal konferanse i juni 2011.

Rusforebygging blant jenter og unge kvinner

Siden 2008 har Malawi Girl Guides Association (MAGGA) drevet et rusforebyggingsprosjekt blant jenter og unge kvinner, med økonomisk og faglig støtte fra FORUT. Jentespeidere lærer opp et utvalg av sine voksne ledere, som siden gjennomfører aktiviteter i skoler og ute i de lokale speidergruppene. MAGGA har i flere år drevet såkalt lifeskills-programmer, dvs opplæring av unge jenter til å ta kontroll over sitt eget liv, sin egen kropp og sin egen framtid. Dette er en del av det vanlige arbeidet som alle speiderorganisasjoner driver for å utvikle sine egne medlemmer. Samtidig har det en ekstra dimensjon i Malawi, dvs å forebygge HIV-smitte, risikosex i ung alder og overgrep. Nå er også bevisstgjøring om skadene ved bruk av alkohol og narkotika inkludert i dette.

Maskulinitet, alkohol og HIV/AIDS

Allerede tidlig i Malawi-arbeidet inngikk FORUT en samarbeidsavtale med Kirkens Nødhjelp om prosjektet “Masculinity, Alcohol and HIV/AIDS”. Målet med prosjektet var å drive forebygging av både HIV/AIDS og alkoholproblemer ved å rette et kritisk blikk på vanlige forestillinger om mandighet. Menn skulle inviteres til å reflektere rundt det å være mann og hvordan uheldige mannsidealer er til skade for både kvinner og menn. Kirkens Nødhjelp i Malawi har hatt overordnet ansvar for prosjektet, mens det praktiske arbeidet ute i felten har vært gjort av en av KNs nære partnere: Nkhoma-synoden (regionavdelingen) av den prebyterianske kirken i Malawi. Første treårsperiode av prosjektet er tilbakelagt, og nå er det tegnet avtale om samarbeid for ytterligere tre år.

Forebygging av HIV/AIDS og rusproblemer

FORUT støtter et prosjekt som drives av innenriksdepartementet for å skape bevissthet rundt rusmiddelbruk og hvordan dette øker faren for å bli HIV-smittet. Hovedsponsor er National AIDS Commission i Malawi, og prosjektet innebærer et gjennomslag for tanke om at rus er en risikofaktor for spredning av HIV-smitte og utvikling av AIDS. Hovedaktiviteten i prosjektet er informasjons- og debattmøter ute i landsbyene rundt hovedstaden Lilongwe. To kjente komikere har laget et gateteater om rus og HIV/AIDS, og dette spilles på markedsplasser og torg. Under og etter forestillingen er det debatt og informasjon om rus og AIDS. Tilskuerne utfordres til å komme med synspunkter og spørsmål, og ut fra dette blir det gitt faktainformasjon og delt ut plakater, brosjyrer osv.