Bakgrunnsinformasjon – Nepal

Nepal ligger vakkert til i Himalayas sørlige skråning ned mot slettelandskapet Terai, klemt mellom gigantene Kina og India. Verdens høyeste fjell Mount Everest ligger på grensen til Tibet. Over hundre etniske grupper gir Nepal et rikt kulturliv, men det er et av verdens fattigste land.

I ti år drev den maoistiske geriljaen et blodig opprør mot den eneveldige kongefamilien. Opprørerne hadde bred folkelig støtte, og kongen ble tvunget fra tronen. Demokrati ble innført, maoistene vant valget i 2008, og etter en periode med politisk konflikt er Nepal i dag styrt av en skjør koalisjon av flere partier.

Landet har et rikt dyreliv med tigre, neshorn, elefanter, bøfler, krokodiller og mye mer. Nesten halvparten av nepalerne bor i Terai, og det meste av resten av befolkningen finnes i dalene og fjellene i det sentrale Nepal.

Katmandudalen, der hovedstaden ligger, har lenge vært landets politiske sentrum. Innbyggerne er få i den nordlige regionen, langs grensen til Tibet, der store områder er dekket med snø. Her ligger Mount Everest, og sju av verdens ti høyeste fjell, alle over 8000 meter.

Klima

Klimaet i Nepal varierer sterkt etter høyden over havet. Slettelandskapet Terai i sør har et fuktig monsunklima med tungt sommerregn. Katmandudalen (1350 moh) har sub-tropisk klima. I høyfjellet er det tørt og svært kaldt.

Befolkning og språk

Befolkningen i Nepal er en kompleks blanding av etniske grupper definert av etnisitet, kaste, språk, og til en viss grad, religion, geografisk plassering og sosial tilknytning. Noen ganger overlapper identitetene. Ved en folketellingen i 2001 ble drøyt 100 grupper som identifisert etter kaste eller etnisitet med nesten like mange språk. Den største enkeltgruppen utgjorde 15 prosent av befolkningen, mens det store flertallet av gruppene utgjorde hver for seg mindre enn 1 prosent.
Det offisielle språket nepali er nært knyttet til hindi. Begge språkene har sine røtter i det indiske skriftspråket sanskrit. Rundt halvparten av befolkningen har nepali som morsmål. Det er også et stort antall minoritetsspråk og mange dialekter. De høyere sosiale klasser snakker også engelsk.

Religion

Nepal var inntil 2006 offisielt en hinduistisk stat, den eneste i verden. Nå er det en sekulær (ikke-religiøs) nasjon. De fleste nepalere regner seg som hinduer, men buddhismen er mest utbredt blant tibetonepalerne. Hinduistisk og buddhistisk tro flyter ofte sammen. Det finnes også noen muslimer og små grupper av andre trosretninger.

Høytiden dasain

Dasain er en 15-dagers nasjonal (religiøs) festival i Nepal. Det er den lengste og mest gledesfylte festivalen i den nepalske kalenderen og feires med stor entusiasme av nepalere av alle kaster og trosbekjennelser over hele verden. Det er ikke bare den lengste festivalen i landet, men også den som er mest etterlengtet. Festivalen finner sted i september-oktober, med start når månen kommer i ny og slutter på dagen for fullmåne.

Over hele landet dyrkes gudinnen Durga i alle hennes manifestasjoner med utallige, rike offergaver og tusenvis av dyreoffer som stenker gudinnen i blod. Denne festivalen er også kjent for sine familiesammenkomster og styrking av båndene som binder lokalsamfunnet sammen. Folk vender hjem fra alle deler av verden og forskjellige deler av landet for å feire sammen. Alle offentlige kontorer og utdanningsinstitusjoner er stengt under festivalen.

Dasain har et fast program for hver dag i festivalen som blant annet innebærer at kvinner sier frem mantraer og planter bygg i blomsterpotter.

Dasain har de senere år blitt møtt med kritikk som likner den som finnes i Vesten av den moderne julefeiringen: Festivalen har blitt kommersialisert og brukes av økonomiske interesser til markedsføring av varer.

Utdanning

Fra 1991 har det vært 5-årig obligatorisk og gratis skolegang fra barna fyller 6 år i Nepal. Nesten alle barn begynner på skolen, men mange går om igjen minst en klasse. En tredel av elevene avslutter ikke barneskolen. Etter barneskolen følger 3-årig ungdomsskole og 2-årig videregående skole. Nepali er undervisningsspråket. Det undervises i engelsk fra 4. klasse. Frem til 1991 var det forbudt å undervise på lokale språk, men reformer tar sikte på å gjøre det mulig med undervisning på lokale språk i de første klassetrinnene.
Private skoler tar høye skolepenger, men gir bedre utdanning enn statlige skoler, som har lavere avgifter. Det er mangel på materiell og utdannede lærere.Fram til 1960 var det nesten ingen skolegang i det hele tatt. Blant voksne er det mer enn halvparten som ikke kan lese og skrive. Analfabetismen er høyere blant kvinner enn menn. Det har blitt vanligere for jenter å studere, men likevel går flere gutter enn jenter på skolen. Landet har to offentlige universiteter, Tribhuvan-universitetet (grunnlagt 1959) med avdelinger rundt om i landet, og Mahendra Sanskrit-universitetet (1986), og i tillegg det private Kathmandu University (1991).

Kultur

Religion reflekteres i alle sider av kulturlivet. Motivene er tatt fra både hinduisme og buddhisme. Det finnes mange berømte buddhistiske templer og monumenter fra Buddhas egen tid.
Newarfolkets håndverk og arkitektur blomstret mellom 900 – og 1500-tallet og kan sees i templer og andre helligdommer i hovedstaden Katmandu og dens omgivelser. Fra 1700-tallet opplevde Nepal en kulturell nedgang, men Rana-dynastiet som kom på tronen i 1951 oppfordret til en kulturell vekkelse. Kong Mahendra (1955-1972) gjorde mye for å gjenopplive kunst og litteratur.

Politisk system

Det tidligere kongedømmet Nepal ble republikk da monarkiet formelt ble avskaffet i mai 2008 etter 239 års eksistens. Avgjørelsen ble gjort av en grunnlovgivende forsamling som var blitt valgt måneden før. Folkeforsamlingen, som fungerer som landets parlament inntil en ny grunnlov blir vedtatt og valg avholdes, valgte i juli 2008 Ram Baran Yadav til landets første president. Presidenten har hovedsakelig en representativ rolle. En ny konstitusjonell folkeforsamling ble valgt i november 2013. Den har som mål å få på plass en ny grunnlov innen januar 2015. Deretter skal den ut på høring før endelig vedtak senest januar 2016 – etter planen.

I 2007 fikk Nepal en midlertidig grunnlov som vil gjelde inntil en ny permanent grunnlov er utarbeidet. I henhold til den midlertidige grunnloven ble den tidligere hinduistiske nasjonen en sekulær (ikke-religiøs) stat. Grunnleggende rettigheter og friheter garanteres via et flerpartisystem, demokrati og et uavhengig rettsvesen. Monarkiet ble formelt avskaffet i desember 2007.

Det ble avholdt valg i april 2008. Den tidligere maoistiske geriljaen i kommunistpartiet-maoistene (kommunistpartiet i Nepal-Maoist, CPN-M) ble det største partiet med over en tredjedel av setene. Ved valget i november 2013 mistet maoistene flertallet og gikk sterkt tilbake.

Omveltningen var resultatet av en prosess som varte i flere år. Den fikk fart da kong Gyanendra i 2005 med støtte fra militæret skaffet seg absolutt makt, med den begrunnelse at han ville knuse et pågående væpnet maoistiske opprør. Etter et år ble han tvunget til å gjeninnsette parlamentet som raskt fratok ham makten.

Maoistene grep til væpnet kamp i Nepals fattige, vestlige områder i 1996. Geriljabevegelsen kontrollerte om lag en tredjedel av landet da freden ble inngått 2006. Maoistene hadde tvunget til seg støtte gjennom trusler og terror, men de ga også jord til lavkastene, som tidligere ble behandlet som andre- eller tredjeklasses borgere. CPN-M ble i 2009 slått sammen med andre kommunister og kalte seg Nepals forente kommunistparti maoistene (Unified Communist Party Nepal-Maoist, UCPN-M).
Størst ved siden av maoistene er kommunistpartiet -United marxist-leninistiske (ofte bare referert til som UML). Det ble grunnlagt i 1991 ved sammenslåing av 14 kommunistiske grupper og anses å representere en mer moderat kommunistisk politikk. UML ble det største partiet i 1994-valget og kom på tredjeplass 2008.

En nystiftet politisk bevegelse, Madhesifolkets rettsforum (Madhesi Peoples’ Rights Forum, MPRF), har vokst seg relativt sterk. MPRF representerer madhesifolket som bor på slettene i sør. De representerer rundt en tredjedel av befolkningen, men har lenge følt seg ekskludert fra politisk makt. Madhesi er ikke en egen nasjon, men en fellesbetegnelse for indiskættede innbyggere i Terai.
Under borgerkrigen 1996-2006 ble både maoistene og hæren anklaget for forbrytelser mot menneskeheten. Geriljaen brukte bombing, kidnappinger, trusler og drap. Hæren var skyldig i forsvinninger og utenomrettslige henrettelser. Konflikten er anslått å ha krevd over 13 000 liv.

Etter valget i 2013 ble leder av Kongresspartiet, Sushil Koirala, valgt til ny statsminister. Han er 74 år, ungkar, og hører til en familie som har hatt tre statsministre tidligere.

 Økonomi

Nepal er et av verdens fattigste land, ifølge Verdensbanken på 15. plass fra bunnen av 2009. Likevel har andelen mennesker som lever i absolutt fattigdom falt de siste årene. Dette skyldes i hovedsak kraftig økning i tilførsel av penger fra nepalere som jobber i utlandet. Bistand er også viktig, men tilskuddene fra nepalere i utlandet har blitt viktigere enn bistand.

Rundt tre fjerdedeler av befolkningen lever av jordbruk, men sektorens andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) er redusert. Handel og andre tjenesteytende næringer, samt visse industrier, har fått betydning. Reiselivsnæringen vokste kraftig på begynnelsen av 1990-tallet, men ble hardt rammet av borgerkrigen i 1996-2006. Etter 2006 fikk turistnæringen ny giv, og vekstpotensialet anses som godt. Vannkraft er også en bransje med stort potensial med en
vekstrate på 3-4 prosent per år i løpet av andre halvdel av 2000-tallet. Det er for lavt til å holde tritt med befolkningsveksten. Når fattigdomsreduksjonen likevel har vært vellykket, skyldes det i stor grad pengeoverføringer fra utlandet. Handelsbalansen er negativ ved at innførselen av varer er større enn eksporten, og underskuddet øker snarere enn avtar.

Naturressurser og energi

Nepal har verdens største vannkraftskapasitet per capita, men bare en brøkdel er utviklet. Bare én prosent av energibehovet er dekket av vannkraft, og eksporten er begrenset. Ved, dyremøkk og landbruksavfall står for det meste av energiforbruket, som igjen kan ha ødeleggende konsekvenser for miljøet. Det er allerede klart at trehogst skaper problemer. Årlige oversvømmelser i India og Bangladesh kan delvis forklares ved tap av vegetasjon i Himalayas fjellsider, også i Nepal. Viktige landbruksarealer har gått tapt på grunn av erosjon. Turisme sliter også på miljøet, både gjennom forsøpling og økt bruk av vedfyring. Isbreene i Himalaya smelter, noe som bidrar til flom i nabolandene.

I 2011 offentliggjorde den nepalske regjeringen en femårsplan for å øke landets energiproduksjon og sette en stopper for de mange strømbruddene, som i gjennomsnitt var på hele tolv timer om dagen. Planen inkluderer både bygging av nye varmekraftverk og lavere skatter for investorer i energisektoren.

Landbruk

Størstedelen av befolkningen lever av jordbruk. Den viktigste matproduksjonen er ris, etterfulgt av mais og hvete. Avlinger som dyrkes for salg er sukkerrør, poteter, oljefrø, jute og tobakk. Kaffe og te har blitt vanlig i de senere årene, og utsiktene er gode for økt produksjon.

Terai i sør er landets spiskammer. Her dyrkes det meste av ris, grønnsaker og frukt. I fjellområdene er mais stadig mer vanlig, men ofte er ikke avlingene store nok til å fø befolkningen. Omtrent halvparten av landets distrikter lider av tilbakevendende matmangel. I områder som ligger mer enn 3000 meter over havet er bare dyrehold eneste mulighet. Jorderosjonen forverres av regnet som øser ned over Himalayas fjellsider og store verdier i form av fruktbar jord forsvinner årlig.
I løpet av noen tiår, har Nepals skogsområde blitt redusert fra over halvparten til omtrent en fjerdedel. Forsøk blir gjort for å bekjempe avskoging og erosjon, men et problem er at lokalbefolkningen er avhengig av skogen som energi.

Industri

Nepal er et av verdens minst utviklede land, pga lav innenlandsk etterspørsel, konkurranse fra det indiske markedet, dårlig infrastruktur og mangel på investeringskapital. Den industrielle produksjonen er i hovedsak liten og foregår gjerne hjemme, der tradisjonelle varer som tekstiler og matoljer blir produsert. Det samme gjelder produksjon av byggevarer, murstein, sigaretter, såpe, papir og jutevarer.

Klær, tekstiler og tepper har hatt en dominerende rolle, men spesielt teppeindustrien har tapt terreng. På 15 år har mer enn ni av ti arbeidsplasser forsvunnet. Dette skyldes økt konkurranse fra India og til dels overproduksjon. Etterspørselen har også gått ned på grunn av rapporter om barnearbeid og farlige fargestoffer.

Utenrikshandel

Nesten alle kapitalvarer er importert. Dette, sammen med den sterke avhengigheten av importert olje for å dekke energibehovet, gir Nepal et kronisk underskudd på handelsbalansen.
Tepper og klær står for mesteparten av Nepals eksport, men andelen har falt fra over 75 prosent i begynnelsen av 1990 til rundt 20 prosent i 2005. En grunn er økt konkurranse fra utlandet. Klaret smør, ghi, har blitt den tredje viktigste eksportvare. India er den viktigste handelspartneren.

Sosiale forhold

En vesentlig del av Nepals befolkning lever i økonomisk og materiell nød. Andelen som lever under fattigdomsgrensen har sunket fra over 40 prosent på midten av 1990-tallet til drøyt 30 prosent et tiår senere. Underernæring er vanlig, særlig blant barn, ungdom og kvinner. Omtrent halvparten av barn under fem år lider av hemmet vekst. Spesielt i fjellområdene er det usikker tilgang på mat. Dårlige sanitære forhold gjør at alvorlige sykdommer som kolera og tuberkulose er utbredt.

Spedbarnsdødeligheten er høy, rundt 30 barn per 1000 fødsler. De fleste nepalere mangler helseforsikring eller penger til å betale for medisinsk behandling.

HIV / AIDS er et økende problem. Den omfattende arbeidsutvandringen bidrar til spredning av smitte. Fattigdom fører mange unge nepalske kvinner til prostitusjon i indiske byer og skal være på omtrent en kvart million kvinner.

I de fleste lokalsamfunn er arrangerte ekteskap vanlig. Brudens familie må betale en stor medgift, noe som kan gjøre det dyrt å ha mange døtre. I noen samfunn gir mannens familie store gaver til kvinnens familie. Nygifte par flytter ofte inn hos mannens familie. Blant de mer utdannede og urban, er det stadig vanligere med frivillige ekteskap inngått uten foreldrenes involvering. Homoseksualitet ble legalisert i 2007, og mye tyder på at den nye grunnloven som er under utarbeidelse vil gjøre landet til det første i Asia som vil anerkjenne homofile ekteskap.

Kvinnens stilling er svak. Vold i nære relasjoner er svært vanlig. Mange jenter og unge kvinner er utsatt for menneskehandel og ender opp i prostitusjon i Nepal eller India. Kvinnens arverett er begrenset. Relativt få kvinner har lønnet arbeid, selv om noen er ansatt i handel og tekstilindustri. I landbruket, som i hovedsak drives som selvberging, har kvinner tungt fysisk arbeid med å hente vann, samle brensel og vaske klær. Tradisjonen med at ektepar lever sammen med mannens familie setter ofte kvinner i en vanskelig situasjon på bunnen av hierarkiet i storfamilien. Også barna jobber mye, særlig med gårdsarbeid.. Hvis det er lite penger til skoleuniformer og bøker, foretrekker særlig fattige familier å investere i gutters skolegang på bekostning av jenters. Det er mer givende ettersom døtre forsvinner fra familien ved ekteskap, mens sønner blir hos egen familie.

Turisme

Himalaya-fjellkjeden med verdens høyeste topper er landets viktigste turistattraksjon. Fjellklatrere og turgåere fra hele verden kommer til Sagarmatha National Park, der Mount Everest ligger, og andre områder. Mange turister besøker også Buddhas fødested Lumbini og Katmandu. For å øke turismen åpnet regjeringen i 1989 nye områder i nordvest. Turiststrømmen økte kraftig på 1990-tallet, men avtok i begynnelsen av 2000-tallet på grunn av maoistopprøret. Da krigen endte, kom turistene tilbake. Året etter freden i 2006 var antall besøkende over 500 000 i året.