Sri Lanka

Sri Lanka er FORUTs eldste samarbeidsland og hvor vi fortsatt har et stort omfang på arbeidet.

I nord er fokuset på normalisering og rehabilitering etter borgerkrigens ødeleggelser, ellers i landet står samfunnsutvikling i fokus.

Da FORUT ble opprettet i 1981, var det blant annet for å overta og videreføre en bistandsvirksomhet i Sri Lanka som NGU, nå Juvente, hadde drevet siden slutten av 1960-tallet.

Selv om FORUT etter hvert gikk i gang i flere land, var Sri Lanka-engasjementet lenge den største delen av FORUTs utviklingsvirksomhet. 

FORUT har opp gjennom årene bidratt til fremveksten av mange mindre, lokale srilankiske organisasjoner i alle deler av landet. Disse har utviklet seg til uavhengige og dedikerte organisasjoner som er i full sving den dag i dag.

Tidligere hadde norske FORUT sin egen organisasjon, FORUT Sri Lanka, som fulgte opp bistanden. I 2012 forandret FORUT utviklingsstrategi, satte sluttstrek for denne epoken og nedla Sri Lanka-kontoret. FORUTs programvirksomhet i landet fortsatte imidlertid gjennom samarbeid med et antall lokale organisasjoner.

Organisasjonene som FORUT samarbeider med i dag har en menneskerettighetsbasert tilnærming til sitt utviklingsarbeid og er:

FISD = Foundation for Innovative Social Development
Organisasjonen har aktiviteter innen barnerettigheter, likestilling og rus som utviklingshinder.

HLAD = Healthy Lanka Association for Development
Arbeidet i HLAD tar utgangspunkt i temaet rus som utviklingshinder.

FRIENDS = Forum for Rural Income and Environmental Development Services
Likestillingsarbeid er hovedfokus for denne organisasjonen. Kvinner stimuleres til entreprenørskap for å skaffe seg egne inntekter. Dette gir kvinnene større betydning i lokalsamfunnet.

RAHAMA= Recovery and Humanitarian Action Management Agency
I de tidligere krigsområdene gjør RAHAMA en stor innsats med gjenoppbygging, sysselsetting og likestilling.

Grunnsteinen legges ned for et nytt område hvor 30 flyktningfamilier skal gjenbosettes i Ittavil i nord på Sri Lanka.

Alle disse fire samarbeidsorganisasjonene er offentlig registrert, noe som gir dem både rettigheter og plikter som sivile samfunnsorganisasjoner. 

På tross av et vanskelig operativt klima har FORUTs samarbeidspartnere vært i stand til å føre en konstruktiv dialog med og koordinere programgjennomføringen sin effektivt med relevante myndigheter.

Samarbeidsprogrammene består av fem tematiske områder som gjensidig støtter og supplerer hverandre. Disse områdene er:

  • Alkohol, rus og utvikling
  • Barns rettigheter
  • Kvinner og likestilling
  • Livsopphold, verdi- og inntektsskapende virksomhet
  • Godt styresett og sivilsamfunnsutvikling

Disse tematiske områdene er nært knyttet til hverandre og blir satt sammen til programmer som er tilpasset de ulike målgruppene. Utvalgte og strategiske tilnærmingsmåter blir brukt for å nå fram til de utvalgte målgruppene. For eksempel samarbeider organisasjonene med lokale myndigheter for å øke kunnskapen om skadevirkninger på grunn av alkohol og rusbruk gjennom opplysnings- og opplæringsarbeid, endring av alkoholpolitikk og nasjonal lovgivning.

Videre arbeider organisasjonene med å øke kunnskapen om barns rettigheter, og i særdeleshet i forhold til overgrep og vold mot barn gjennom informasjonskampanjer og opplæring av de ansvarlige, først og fremst foreldre og myndighetspersoner. I lokalmiljøene opprettes det mekanismer for rapportering av vold og overgrep, og oppfølging på lokalnivå.

Bedring av likestillingssituasjonen søkes oppnådd gjennom informasjon og opplæring, arbeid mot seksuell trakassering og vold, og rapportering av overgrepstilfeller.

Gjenoppretting av livsgrunnlag, opplæring i håndverk og inntektsskapende virksomhet, og selvberging vil, som de andre programkomponentene, gjennomføres i de marginaliserte og tidligere borgerkrigsherjede områdene i de østlige og nordlige delene av landet. Spesielt fokus blir satt på krigsenker og enslige kvinner med barn for å hjelpe dem med reetablering i lokalsamfunnet og hindre utenforskap.

Godt styresett og sivilsamfunnsutvikling støttes for å øke organisasjonenes og lokalsamfunnenes kapasitet og evne til å gjennomføre programmene, og for å sette lokalbefolkningen i stand til å stille myndighetspersoner og politikere til ansvar.

Innsatsen på Sri Lanka har ikke bare blitt gjennomført av offentlige midler. FORUT-faddere, gaver fra næringsliv og innsamlede midler fra FORUTs kampanjer i norske skoler og barnehager har utrettet mye. Barn i Norge har også blitt kjent med barn på Sri Lanka gjennom FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet.

Disse barna har akkurat begynt på skolen i en ny semipermanent skolebygning i Jaffna finansiert av FORUT og bygget av RAHAMA.