Om FORUT

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider for sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

FORUTs oppdrag er å mobilisere, organisere og gjøre folk, spesielt kvinner og barn, i stand til å utvikle sitt potensial. De skal kunne kreve sine rettigheter og bekjempe fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse med demokratiske og fredelige midler. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUTs tematiske områder er barnerettigheter, kvinner og likestilling, rus som utviklingshinder, psykisk helse, arbeid og inntekt og godt styresett. FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia.

FORUT er en forkortelse for FOR UTvikling, og organisasjonen er eid av de norske ruspolitiske organisasjonene IOGT, Juvente og Juba.

FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen. Alle som gir økonomiske bidrag kan stole på at pengene blir brukt på en effektiv og best mulig måte. Se våre nøkkeltall og les mer om FORUTs formål.

FORUT har rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene (se det enkelte land).

Visjon

FORUTs visjon er en fredelig, demokratisk og rettferdig verden der alle er sikret menneskerettigheter og et verdig liv, og der rusmidler ikke hindrer trygghet og folks utviklingspotensial.

Informasjon i Norge

Informasjons- og holdningsskapende arbeid i Norge er i tillegg til prosjektsamarbeidet en viktig del av FORUTs virksomhet. Denne virksomheten, som har fått et stort omfang, fokuserer generelt på nord/sør-spørsmål, men også på FORUTs egen virksomhet og idégrunnlag.

I 30 år har FORUT hatt en omfattende kampanjevirksomhet med ulike undervisningsopplegg for norske barnehager og skoler. Årlig deltar 80 000 – 100 000 barn i ulike FORUT-aksjoner, som handler om barn i fremmede kulturer.

En viktig del av disse aksjonene er den praktiske solidaritetshandlingen, som skaper engasjement og lokal mobilisering. Særlig i barnehagene har FORUTs opplegg blitt godt mottatt. Selv etter at seksåringene forsvant over i skolen, har ivrige førskolebarn lært om barn i andre land, og solgt te, elefanter og andre produkter fra den tredje verden til foreldre, besteforeldre, onkler og tanter. Se Barneaksjonen og Skoleløpet.

FORUT mottar også støtte fra Norad til et informasjonsprosjektet om oljefondet (SPU) sine investeringer i alkoholindustrien. Det langsiktige målet med prosjektet er å få fondet til å trekke seg ut av alkoholindustrien.

FORUT mener at SPUs investeringer i et produkt som er helseskadelig og skaper så store sosiale problemer, og i en industri som ser utviklingsland som de nye, lovende markedene for økt profitt, ikke harmonerer med ambisjonen om en samstemt utviklingspolitikk.

Internasjonalt rusmiddelprosjekt – ADD

FORUT vil gjennom prosjektet profilere seg som en solidaritetsorganisasjon med rusmiddelspørsmål som særlig kompetanseområde. Et av målene for ADD (Alcohol, Drugs and Development) er å tilegne seg kunnskap om hvilken rolle alkohol og andre rusmidler spiller i de ulike samarbeidsland, i hvilket omfang de brukes og hvilken kulturell og historisk sammenheng de står i. Kunnskapen og kompetansen som våre samarbeidspartnere får gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid. Les mer her.