Nepal

Nepal er FORUTs største programland. Barnerettigheter og psykisk helse er i sentrum, med fokus på blant annet skolebygging, barnepsykiatri, krisehjelp og beskyttelse for barn og unge på transitthjem. Vi jobber også med temaene likestilling og rus som utviklingshinder gjennom våre to partnerorganisasjoner.

Fakta

Styreform: Føderal republikk
Innbyggertall: 30,3 millioner
Språk: Nepali, maithili, bhojpuri, tharu, tamang, newari, magar, bajjika, urdu
Religion: Hinduisme, buddhisme, islam, kiratisme, kristendom
Areal: 147 180 km2
Myntenhet: Nepalsk rupi

Mer om Nepal:
Utenriksdepartementets reiseinformasjon om Nepal
Bakgrunn om Nepal hos FN-sambandet

FORUTs arbeid i Nepal

Nepal har vært et av FORUTs samarbeidsland siden 1994, og har etter jordskjelvet i 2015 seilt opp som det samarbeidslandet der FORUT har sin største virksomhet. Landet er i høy grad preget av fattigdom, og mange personer blir utsatt for diskriminering og utnytting på bakgrunn av kaste, etnisitet, kjønn og klasse.

FORUT har to gode partnerorganisasjoner i landet: Child Workers in Nepal (CWIN) og Rural Development Tuki Assosiation (RDTA).

CWIN er en ledende barnerettighetsorganisasjon som jobber systematisk inn mot myndighetene og bidrar til å påvirke flere politikkfelt, blant annet barns rettigheter og alkohol- og narkotikabruk. I tillegg driver organisasjonen flere tjenester som beskytter barn og unge, hovedsakelig i og rundt hovedstaden Katmandu. CWIN er også en god støttespiller for vår andre partner, RDTA, som hovedsakelig jobber i Dolakha-distriktet – et fjellområde nord for Katmandu. RDTA jobber med bærekraftig jordbruk, styrking av kvinner og barns rettigheter på landsbygda samt forbedring av skole- og helsetjenestene.  

FORUT og CWIN har bygget Nepals første barnepsykiatriske klinikk. Den ligger ved Kanti barnesykehus i Katmandu. Klinikken er finansiert av egeninnsamlede midler og ble offisielt åpnet 6. januar 2021 av helseministeren i Nepal. Siden dette har FORUT og CWIN utvidet psykisk helse-tilbudet for barn og unge i landet samarbeid med både norske og nepalske myndigheter.

CWIN – Child Workers in Nepal

CWIN driver en nasjonal krisetelefon for barn på vegne av nepalske myndigheter, Child Help Line. Den mottar svært mange henvendelser om alt fra små bekymringer til alvorlige overgrep. Telefonen er et viktig redskap i arbeidet med å redde barn ut av krisesituasjoner, og senteret har et eget krisemottak for barn.

Balika Peace Home er et transitthjem for jenter som har vært utsatt for voldelige situasjoner eller ulike former for overgrep. De får beskyttelse og omsorg, medisinsk hjelp og terapi til å håndtere sine traumer, skolegang og et midlertidig hjem. Hvis det er forsvarlig, er målet alltid å gjenforene jentene med egen familie. CWIN hjelper også jentene juridisk der det er nødvendig, blant annet i saker som handler om å få dømt overgripere. Det bor mellom 50 og 60 jenter på Balika til enhver tid. CWIN driver også et tilsvarende transitthjem for gutter, der det bor rundt 15 gutter til enhver tid. Mange av guttene er reddet ut av et tøft liv på gata i Katmandu og blir etter hvert tilbakeført til sine familier eller får en fosterfamilie.

Manglende kunnskap om psykiske problemer og sykdomstilstander blant barn og ungdom i Nepal er en viktig årsak til mye unødvendig lidelse. Stigma, skam og fordommer er vanlig, og behandlingstilbud var helt fraværende inntil FORUT og CWIN i 2015, med godkjenning fra Helsedepartementet i Nepal, startet opp en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/dagklinikk ved Kanti Children’s Hospital i Katmandu. Dr Arun Kunwar, som lenge var landets eneste barnepsykiater, har ledet avdelingen siden begynnelsen. Ved utgangen av 2021 var det ansatt sju psykiatere og sju psykologer i avdelingen som nå har sin egen klinikkbygning.

Rusforebygging er en integrert del av arbeidet med barnerettigheter, psykisk helse og likestillingsspørsmål for CWIN. Organisasjonen har skaffet seg gode allianser i arbeidet for å verne barn og unge mot alkohol og andre rusmidler. CWIN tok initiativet til å få opprettet Nepal Alcohol Policy Alliance (NAPA) og står for sekretariatsfunksjonen for alliansen.

Rural Development Tuki Association (RDTA)  

RDTA er en bondeorganisasjon som holder til i fjellområdene nordøst for Katmandu. Virksomheten i Dolakha-distriktet omfatter programmene barnerettigheter, rus som utviklingshinder og likestilling, og er et samarbeid mellom CWIN og RDTA. 

Dolakha-prosjektet dreier seg om utvikling av et mer variert og bærekraftig jordbruk, inntektsskapende arbeid og myndiggjøring av kvinner gjennom organisering i kvinnegrupper, bedre helse for kvinner og barn, lese- og skriveopplæring for kvinner, lokal ressurskartlegging og samfunnsplanlegging, bedre skoletilbud for barn og tilbud om barnepass for små barn.

RDTA har høy status i Dolakha og er en viktig partner i arbeidet med å skape gode relasjoner til lokale myndigheter, noe som trengs for å kunne arbeide med ulike prosjekter. Det var for eksempel viktig da FORUT, RDTA og CWIN bygde 22 nye jordskjelvsikre skoler i svært krevende omgivelser. Disse 22 landsbyene mistet skolene sine i jordskjelvet i 2015, og med finansiering fra norske myndigheter vant FORUT anbudet om å bygge nye og bedre skoler. Filmen over, som var en del av FORUT Skoleløpet i 2020, er fra en av disse landsbyene med ny skole.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og i Nepal jobber vi spesielt med følgende mål.