FORUTs utviklingssamarbeid

FORUTs utviklings-
samarbeid

FORUT gjør verden tryggere for barn.

Vi arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

Vårt mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som driver langsiktig utviklingssamarbeid med partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. Vi mener at utvikling krever en helhetlig tilnærming, og derfor arbeider vi på flere ulike tematiske områder som virker sammen. Les mer om vårt verdigrunnlag.

Dette jobber vi med

Alkohol og andre rusmidler er ofte et hinder for barns og kvinners rettigheter. FORUT arbeider både med forebygging og for å etablere kunnskapsbasert alkoholpolitikk. Les mer.

I lav- og mellominntektsland har svært få med psykiske problemer tilgang på behandling. FORUT arbeider med å bryte ned stigma, forebygge dårlig psykisk helse og etablere behandlingstilbud. Les mer.

FORUT arbeider for beskyttelse av barn og styrking av barns rettigheter. Vi ønsker å gi undertrykte og underpriviligerte barn en stemmeLes mer.

Vi kjemper for likestilling, kvinners rettigheter og mot alle former for undertrykking av kvinner. Vi vil styrke kvinners økonomiske uavhengighet. Les mer.

God helse og livskvalitet

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, som for eksempel bekjempelse av fattigdom (mål 1), god utdanning (mål 4), likestilling (mål 5) og mindre ulikhet (mål 10).

Bærekraftsmål 3 om god helse og livskvalitet er det viktigste for FORUT. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling.

Her jobber vi

FORUT har spesialkompetanse på rus i et utviklingsperspektiv, og har gjennom nøkkelroller i globale og regionale fagnettverk en ledende stemme i global alkohol- og narkotikapolitikk. Vi publiserer fagressurser på nettstedet add-resources.org.

Samarbeid i Norge

FORUTs arbeid i Norge er av største betydning for utviklingssamarbeidet i sør. Det er nemlig arbeidet i organisasjonen, aksjoner og kampanjer, salget i nettbutikken, innsats fra frivillige og samarbeid med nærings- og kulturliv som gjør innsatsen i Asia og Afrika mulig.

FORUT driver to store, årlige kampanjer i norske skoler og barnehager: FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet. I tillegg bidrar mange som faste givere gjennom FORUT-fadder, mange bedrifter viser sitt sosiale ansvar gjennom FORUT Bedriftspartner og mange videregående skoler samarbeider med FORUT om skreddersydde solidaritetsaksjoner i FORUT Ungdomsaksjonen.

FORUT ønsker å spre informasjon om nord/sør-spørsmål for å øke folks kunnskap om og forståelse for andre kulturers egenart, økonomisk og sosial urettferdighet, menneskerettigheter og hvordan vi sammen kan forandre verden til det bedre.

FORUT har rammeavtale med Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, og er godkjent av Innsamlingskontrollen.

Start video