Barnerettigheter

Alle barn i verden har de samme grunnleggende rettighetene. Likevel er det mange barn som ikke er trygge og ikke blir hørt. FORUT har som mål å gi barn og unge beskyttelse og en stemme. Dette henger sammen med arbeidet på temaområdene psykisk helse, rus som utviklingshinder og likestilling.

Utfordring

Dessverre er det mange sårbare barn i verden som opplever vold, overgrep, omsorgssvikt, barneekteskap og barnearbeid. Barn har spesielle behov for beskyttelse og er individer med egne rettigheter, nedfelt i FNs barnekonvensjon. Barn og unge er underrepresentert i beslutningsprosesser og må anerkjennes som endringsagenter.

Dette gjør FORUT

Flere av våre partnerorganisasjoner er ledende på barnerettighetsfeltet både i sine respektive land og på internasjonalt nivå. De jobber særlig med å få myndighetene til å vedta lover som fremmer barns rett til beskyttelse, utdanning og omsorg.

Mye av FORUTs innsats handler om å gi marginaliserte barn kunnskap om hvilke rettigheter de har og bidra til å styrke deres muligheter for medvirkning. Dette skjer både ved å etablere arenaer der barns stemme blir hørt og ved å gi barna styrke til selv å kreve sine rettigheter fra myndighetene på ulike nivå. I tillegg gjør dette barn i stand til å motsette seg skadelige skikker som barneekteskap, vold og kjønnsdiskriminering. Organisasjonene arbeider parallelt med å heve kunnskapen om behovet for særskilt beskyttelse av barn hos ulike offentlige instanser som politi, barnevern og skoler. Et godt eksempel på dette arbeidet er The Concerned for Working Children (CWC) i India sin praksis med å organisere barnekommunestyrer, kvinneombud og barneombud i landsbyene.

FORUTs partnerorganisasjoner driver også modellprosjekter der barn og unge får psykososial hjelp og tilbud om utdanning. Slik viser de myndighetene at marginaliserte barn og barn som har vært utsatt for overgrep har ressurser både til å komme seg ut av traumer og å gjennomføre skolegang. Prosjektene gir barn og unge beskyttelse, men brukes også som eksempler overfor myndighetene både når det gjelder metode og verdigrunnlag. Målet er at myndighetene skal ta det ansvaret de har for å oppfylle alle barns rett til beskyttelse, trygghet og utdanning.

Balika Peace Home i Nepal er et eksempel på et slikt sted for beskyttelse og utvikling. Balika er et krise- og transitthjem for jenter som har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Her får jentene en ny sjanse i livet gjennom omsorg, terapi, opplæring og opplevelse av mestring. Dans, drama og musikk er en viktig del av terapien.

FORUT bidrar også til å innfri barns rettigheter ved å bygge og bemanne barnehager, skoler og helsestasjoner, blant annet i India og Sierra Leone.

Her jobber vi

FORUT jobber med temaet barnerettigheter i Sierra Leone, Malawi, Zambia, Nepal, Sri Lanka, India, i tillegg til i land sør og vest i Afrika.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og på temaområdet barnerettigheter jobber vi spesielt med følgende mål.

baerekreaftsmaal1
baerekreaftsmaal2
baerekreaftsmaal3
baerekreaftsmaal4
baerekreaftsmaal5
baerekreaftsmaal6
baerekreaftsmaal8
baerekreaftsmaal10

Forrige
Neste

Mer om barnerettigheter