India

FORUTs arbeid i India setter barn i sentrum. Innsatsen omfatter blant annet skoler, barnehager, boliger for slumbefolkningen og avskaffelse av barnearbeid. FORUT jobber med temaene likestilling, barnerettigheter, psykisk helse og rus som utviklingshinder i India.

Fakta

Styreform: Føderal, parlamentarisk republikk
Innbyggertall: 1388 millioner
Språk: Hindi, bengali, merathi, telugu, tamil, gujarati, urdu, kannada, odia, malayalam, punjabi, assamese, maithili
Religion: Hinduisme, islam, kristendom, sikhisme
Areal: 3 287 260 km2
Myntenhet: Rupi

Mer om India:
Utenriksdepartementets reiseinformasjon om India
Bakgrunn om India hos FN-sambandet

FORUTs arbeid i India

I India samarbeider FORUT med to indiske organisasjoner som arbeider med barn og barnerettigheter, Assosiation for Promoting Social Action (APSA) og The Concerned for Working Children (CWC). Begge organisasjonene har sine røtter i barnerettighetsarbeid, men er også involvert i arbeid knyttet til alkoholforebygging, psykisk helse og likestilling. Begge jobber i Bangalore, mens APSA også har virksomhet i Hyderabad. CWC har i tillegg prosjekter i distriktene Udupi og Bellary.

Association for Promoting Social Action (APSA)

APSA sitt barnerettighetsarbeid er tett knyttet til ulike tjenester for å beskytte utsatte barn og unge, og således gi dem muligheten til å realisere sine rettigheter – som f.eks. rett til utdanning og helsehjelp.

APSA driver en nasjonal krisetelefon for barn, og den spiller en viktig rolle for å verne om og redde ut barn fra krisesituasjoner. Den er imidlertid også viktig for å spre informasjon om barns rettigheter, og mange skoler i slummen har godt synlige oppslag om krisetelefonen.

APSA arbeider også målrettet for å påvirke ansvarlige parter i barns liv, så som foreldre, lærere, politiet, myndigheter og sivilsamfunnet, slik at de bedre kan beskytte barn og la deres stemme bli hørt. Dette dreier seg blant annet om opplæring om barns rettigheter for lokale og statlige departementer og ulike offentlige etater, slik at tjenestene deres skal bli mer barnevennlige. Det innebærer at de skal ta hensyn til barns perspektiv og være mer lydhøre overfor deres oppfatning i f.eks. krisesituasjoner. Mange av barna har fått tatt opp saken sin hos Child Welfare Council, og APSA har bidratt til at sakene har blitt håndtert tilfredsstillende og gitt gode resultater.

APSA er opptatt av å vise myndighetene at det er mulig å få gatebarn og barn fra fattige slumområder til å fullføre utdanningen, dersom det bare legges til rette for deres behov og tas hensyn til deres utgangspunkt. APSA driver derfor ulike modellprosjekter for barn og ungdom og bruker disse i sitt påvirkningsarbeid overfor lokale myndigheter for å få til politiske endringer vedrørende barns rettigheter. I Bangalore støtter FORUT både krisehjemmet Nammamane (hjemmet vårt), Drømmeskolen, yrkesskolen Kaushalya og rehabiliteringssenteret Suraksha. I tillegg jobber APSA inn mot offentlige skoler for å sikre barns rettigheter til en god og trygg opplæring samt informere om hvordan rettssystemet kan beskytte barn mot overgrep (APSAs Rett til utdanning-prosjekt).

APSA har satset på å styrke kvinner i slumområdene ved å hjelpe dem med å organisere seg og slik at de kan kreve rettigheter for seg selv og sine barn på en bedre måte. Dette gjør de ved å etablere selvhjelpsgrupper, kvinneforbund og organisasjoner for hushjelper og bygningsarbeidere. Gjennom selvhjelpsgruppene organiseres også spare- og låneordninger, som gjør kvinnene i stand til å øke inntektene og dermed bli økonomisk uavhengige, men de kan også brukes som støttegrupper i tilfeller av vold i hjemmet og alkoholmisbruk. For å kunne gjøre noe med de strukturelle forholdene som hindrer likestilling har APSA også begynt å organisere menn i grupper for å diskutere skadelig maskulin identitet og hvordan denne kan påvirke kvinner og barns stilling i hjemmet. APSA jobber med alkohol og narkotikaspørsmål på en tverrfaglig måte, slik at dette inngår som en naturlig og integrert del av arbeidet med kvinners og barns rettigheter. I tillegg får menn, kvinner og barn i slummen som har et alkohol- eller narkotikaproblem, rådgivning og behandling. Personer med rusproblemer har blitt henvist til behandlingsinstitusjoner. Sammen med nettverk av lokale organisasjoner driver APSA lobbyvirksomhet mot delstatsmyndighetene i Andhra Pradesh og Karnataka for å påvirke alkoholpolitikken. Selvhjelpsgrupper og kvinneforbund har også jobbet med å påvirke myndighetene på lokalt og statlig nivå slik at alkohollovgivningen håndheves på riktig måte.https://www.youtube.com/watch?v=YSha_ORoFdY

The Concerned for Working Children (CWC)

CWC sitt barnerettighetsarbeid handler mer om å transformere politiske strukturer på flere nivå (lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt) og gi barn makt til å medvirke og kraft til endre sin egen situasjon. De jobber derfor systematisk med å påvirke offentlige myndigheter til å anerkjenne barns rett til deltakelse i beslutningsprosesser, og til å implementere strukturer/plattformer hvor barns stemmer også blir hørt, i tråd med FNs barnekonvensjon.

I delstaten Karnataka har CWC skapt en modell for demokratisk deltakelse for barn gjennom å opprette barnas egne «kommunestyrer» på landsbynivå, parallelt med det eksisterende lokaldemokratiet på landsbygda, og denne modellen har siden 2018 blitt gjort obligatorisk i hele delstaten

CWC har også i igangsatt et system med kvinneombud og barneombud i landsbyene de arbeider. Ombudene får opplæring og skal være kontaktpersoner for henholdsvis kvinner og barn og representere deres syn i de ulike politiske organene.

Arbeidet i slumområdene dreier seg om å sørge for at folk får tilgang til de offentlige tjenestene de har rett på. Hovedproblemet er at for å realisere disse rettighetene, er man nødt til å ha et identitetskort, og det igjen krever fast bosted. Som arbeidsmigrant har mange derfor store problemer med å skaffe seg dette kortet, og de faller derfor utenfor alle offentlige velferdssystemer og blir mer marginaliserte enn nødvendig. I tillegg blir de ekstra sårbare ved at de bor i såkalte uregistrerte slumområder som når som helst kan bli fjernet av myndighetene om den private eieren ønsker dette. Dessuten får også migranter oftest tilgang til usikre jobber med risikofylte arbeidsforhold, noe som skaper høy grad av usikkerhet og øker faren for å bli skadet. CWC jobber derfor for at migrantene skal organisere seg i egne foreninger for å bedre kunne fremme saker og få oppfylt sine rettigheter.

I tillegg jobber CWC med å organisere barn og unge av migranter slik at de selv kan kreve realisering av andre rettigheter som god utdanning, et trygt bomiljø og frihet fra skadelige kulturelle praksiser, og på den måten oppnå beskyttelse. Dette skjer blant annet gjennom organisering av barnearbeidere i barnefagforeninger, som krever at barn som arbeider ikke skal bli utnyttet, men ha gode vilkår og ikke bli utsatt for fare. CWC er av den oppfatning at så lenge barn ikke frarøves muligheten for utdanning, eller blir utsatt for helserisiko eller skadelig arbeid, er det positivt at barn bidrar inn til familiens økonomi og får praktisk arbeidserfaring.

I Kundapur i distriktet Udupi har CWC to ressurssentre. Det ene er Namma Bhoomi, som er et yrkesopplæringssenter for ungdom. Det drives økologisk og miljøvennlig, og er også et opplæringssenter for offentlig ansatte, barn og unge i barnerettigheter. Det andre senteret er Namma Nalanda som har som visjon å bli et helhetlig ressurs- og utdanningssenter basert på sårbare barns behov for utdanning og beskyttelse. Senteret gir omsorg og beskyttelse til barn og unge som er overlatt til seg selv, er foreldreløse eller har foreldre som ikke er i stand å ta vare på dem, eller har vært utsatt for misbruk og menneskehandel.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og i India jobber vi spesielt med følgende mål.