Sri Lanka

Sri Lanka er FORUTs eldste samarbeidsland og hvor vi fortsatt har et stort omfang på arbeidet. I nord handler det om normalisering og rehabilitering etter borgerkrigens ødeleggelser, ellers i landet står fattigdomsbekjempelse og samfunnsutvikling i fokus. FORUT jobber med temaene likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder på Sri Lanka.

Fakta

Styreform: Republikk
Innbyggertall: 21,5 millioner
Språk: Singalesisk, tamil, engelsk
Religion: Buddhisme, hinduisme, islam, kristendom
Areal: 65610 km2
Myntenhet: Srilankisk rupi

Mer om Sri Lanka:
Utenriksdepartementets reiseinformasjon om Sri Lanka
Bakgrunn om Sri Lanka hos FN-sambandet

FORUTs arbeid på Sri Lanka

Da FORUT ble opprettet i 1981, var det blant annet for å overta og videreføre en bistandsvirksomhet i Sri Lanka som NGU, nå Juvente, hadde drevet siden slutten av 1960-tallet.

Tidligere hadde norske FORUT sin egen organisasjon, FORUT Sri Lanka, som fulgte opp bistanden. I 2012 forandret FORUT utviklingsstrategi, satte sluttstrek for denne epoken og nedla Sri Lanka-kontoret. FORUTs programvirksomhet i landet fortsatte imidlertid gjennom samarbeid med et antall lokale organisasjoner som har vokst fram fra FORUT-familien. Disse partnerorganisasjonene har en menneskerettighetsbasert tilnærming til sitt utviklingssamarbeid. De jobber i ulike geografiske regioner og med ulike temaer.

Foundation for Innovative Social Development (FISD) 

FISD er engasjert i barnerettighetsarbeid, likestillingsspørsmål og alkohol som utviklingshinder. De har en helhetlig og integrert tilnærming til de tre temaene. FISD arbeider i områdene Anuradhapura, Kandy, Monaragala, Hambanthota og på nasjonalt nivå.

FISD engasjerer barn direkte gjennom organisering av barneklubber. Barna får innsikt i rettigheter og rettighetsbrudd, og opplæring i hvordan de kan presentere utfordringene offentlig i den forbindelse. De får vite hvem de skal henvende seg til for å få hjelp. Barnerettighetskomitéer i lokalsamfunnene får opplæring i hvordan de kan iverksette oppfølgingstiltak ved tilfeller av barnemishandling og andre brudd på barns rettigheter. Enkelte ganger kan de gripe inn selv, andre ganger må ansvarlig offentlig instanser varsles og engasjeres. 

FISDs likestillingsprosjekt tar sikte på å redusere vold i nære relasjoner, noe som i Sri Lanka nesten alltid er ensbetydende med vold mot kvinner. Dette er et særdeles krevende og ambisiøst arbeid, fordi det handler om å bringe et svært tabubelagt og dypt rotfestet problem fram i lyset på en slik måte at det gradvis fører til endret atferd og mindre vold. Menn i lokalsamfunnene mobiliseres som samarbeidspartnere i arbeidet mot vold i nære relasjoner, og deltar i såkalte Men Engage-grupper. Dette innebærer blant annet refleksjon om hvordan vold ofte henger sammen med uheldige oppfatninger av maskulinitet. 

«Happy families» er en metodikk som brukes i familiegrupper i landsbyene der man diskuterer kjønnsroller og hva som forårsaker ulykkelige ekteskap og voldsbruk, samt hva som må til for å oppnå positive relasjoner i ekteskapet. «Happy families»-metodikken egner seg meget godt til å bedre forholdene innad i familiene. Endringsprosessene der understøttes av såkalte Community Action Teams, som er opprettet i landsbyene. Ved siden av å gi støtte i enkeltsaker, fungerer disse som pådrivere for endringer i lokalsamfunnets normforståelse og praksis knyttet til bruk av alkohol. Mange steder er det opprettet barneklubber, kvinnegrupper og mannsgrupper som samarbeider om å hjelpe lokalsamfunnet med å kvitte seg med problemene som alkoholbruken medfører.  

Recovery and Humanitarian Action Management Agency (RAHAMA) 

RAHAMA arbeider i fem distrikter i de tidligere krigsområdene nord på Sri Lanka: Vavuniya, Mullaitivu, Kilinochchi, Jaffna og Anuradhpura. Hovedfokus er gjenbosetting av internflyktninger etter borgerkrigen som endte i 2009. Enker og sårbare familier prioriteres, og trygghet, arbeid og inntekt for kvinner er en viktig del av prosjektet.

Barnerettigheter er også et viktig fokus for RAHAMA. Fortsatt er om lag 40 000 mennesker internt fordrevet. RAHAMA gir støtte til enkle, midlertidige hus, toaletter, brønner og inntektsbringende tiltak. De jobber for at de som reetablerer seg får eiendomsrett, og ved det også får støtte fra myndighetene på Sri Lanka til å bygge permanente hus.  

I tillegg til midler fra Norad får RAHAMA også finansiering fra Sandefjord videregående skole og Hetland videregående skole gjennom samarbeid med FORUT Ungdomsaksjonen. 

Forum for Rural Income and Environmental Development Services (FRIENDS) 

FRIENDS har hovedfokus på kvinnelig entreprenørskap, og viderefører tiltakene for å sikre arbeid og inntekt for økonomisk inaktive kvinner. Kvinnene er altså i utgangspunktet helt uten egen inntekt. Av den grunn befinner de seg ofte i en særlig vanskelig og utsatt livssituasjon.

Kvinnene får opplæring i ulike fag, hjelp til å komme i gang med produksjon, samt veiledning i markedsføring og markedsanalyser. De er tilsluttet såkalte Livelihood Facilitation Centres, som er ressurssentre der kvinnene kan møtes, utveksle erfaringer og selge sine produkter. 

FRIENDS jobber også med rus som utviklingshinder, og søker å endre menns og ungdoms forventninger til tobakk og alkohol. FRIENDS jobber i områdene Jaffna, Badulla, Monaragala, Puttalam, Matale. FRIENDS kan vise til gode resultater, og kvinnene blir økonomisk uavhengige gjennom etablering av egen virksomhet. Kvinnene får i tillegg økt selvtillit og anseelse i lokalsamfunnet.

I tillegg til midler fra Norad, får FRIENDS støtte til gjennomføring av prosjekter fra Elverum ungdomsskole gjennom FORUT Ungdomsaksjonen.

Healthy Lanka Alliance for Development (HLAD)

HLAD mobiliserer folk i lokalsamfunnene til å skape positive endringer i sin egen livssituasjon. HLAD har et særskilt fokus på å redusere alkoholbruk og problemer knyttet til dette, spesielt seksuell kjønnsbasert vold.

HLAD organiserer folk i lokale sivilsamfunnsorganisasjoner (CSOs), som får opplæring i hvordan de kan bidra til endring og utvikling. Folks atferd endres, og barn, kvinner og menn i lokalsamfunnene melder om redusert alkoholbruk, nedgang i bråk, vold og overgrep, og reduksjon i andelen av familieinntekten som går til alkohol, og generelt om tryggere lokalsamfunn.

Sri Lanka har vedtatt en relativt streng alkohollovgivning, og det er opprettet et statlig organ til å følge opp denne. Myndighetene har få ressurser og benytter i stor grad HLAD og FISD som faglige rådgivere og pådrivere på lokalt plan til gjennomføring og oppfølging av lovgivningen. HLAD og FISD får folk i målgruppene til å informere dem som selger alkohol og tobakk om innholdet i lovverket som for eksempel aldersgrenser, åpningstider, lokalisering av utsalgssteder, osv. Mange endrer da praksis. Der det ikke skjer, rapporteres det videre til det lokale myndighetsapparatet.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og på Sri Lanka jobber vi spesielt med følgende mål.