Rus som utviklingshinder

Add - alkoholreklameFORUT har spisskompetanse på et tema som skiller oss fra de fleste andre bistandsorganisasjoner, nemlig rus som utviklingshinder. Arbeidet er samlet i programområdet Alcohol, Drugs and Development (ADD). Arbeidet skjer både med alkohol og narkotika som et spesifikt problemområde, men like ofte som et tema som henger nært sammen med andre utviklingsproblemer: HIV/AIDS, fattigdom, vold mot kvinner, barnerettigheter, de nye livsstilssykdommene, godt styresett osv.

 

En egen ressursside på internett, (på engelsk) har nyhetsstoff, tips, fagartikler og lenker. Det er også mulig å abonnere på et elektronisk nyhetsbrev, ADD-bulletin. Se siden her:

Alcohol, Drugs and Development (ADD)

ADD-programmet i FORUT har aktiviteter på tre nivåer:

Lokal forebygging

Samarbeid med partnere i Sør for å utvikle gode og relevante modeller for forebyggende arbeid lokalt, ofte nært knyttet til temaområdene som er nevnt ovenfor.

Nasjonal politikk og kunnskapsutvikling

Dette omfatter å produsere og formidle kunnskap med rusforebygging og koblingen til andre viktige bistandstema som HIV/AIDS, vold mot kvinner, barns rettigheter etc. Kunnskapen blir brukt til å arbeide for utvikling, styrking av frivillige organisasjoner (sivilt samfunn) og iverksetting av alkoholpolitikk på nasjonalt nivå. Gjennom arbeidet med rusproblemene har FORUT også avdekket at alkoholindustrien har forsøkt å skrive alkoholpolitikken i en del afrikanske land, dokumentert dette og bidratt til å sette i verk alternative prosesser (se: Drinks industry supplanting government role in Sub-Saharan Africa). FORUTs kunnskapsbase styrkes fortløpende. Det produseres fortløpende nye trykksaker, bl.a. om fattigdom, uregistrert alkohol, sammenhengen mellom HIV/AIDS og alkohol, vold i nære relasjoner osv. Tre skrifter er skrevet av professor Diyanath Samarasinghe ved Universitetet i Colombo, Sri Lanka og to trykksaker er produsert i samarbeid med IOGT-NTO i Sverige.

Internasjonal nettverksbygging og lobbying

FORUT er en pådriver for at rus skal bli oppfattet som et viktig bistandstema globalt og utgjør en motvekt mot den internasjonale alkoholindustrien. FORUT deltar i det internasjonale nettverket Global Alcohol Policy Allianceog arbeider på denne måten opp mot Verdens Helseorganisasjon (WHO). De siste årene har fokus vært på utviklingen av WHOs globale alkoholstrategi: A Global Alcohol Strategy adopted by the World Health Assembly -som ble vedtatt i 2010, og det nye FN-samarbeidet rundt ikke-smittsomme sykdommer fra 2010. FORUT følger også med i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) hvor særlig disiplinen “innenlandske reguleringer” angår mange lands mulighet til å føre en aktiv alkoholpolitikk.

ADD-nettverket i FORUT:

Det indre nettverket av ADD-partnere omfatter organisasjoner i fem land: ADIC Sri Lanka, et knippe organisasjoner i Sri Lanka, APSA og CWC (India), CWIN (Nepal), FORUT Sierra Leone, Drug Fight Malawi og Malawi Girl Guides Association (MAGGA). Fra 2011 etableres et nettverk av ADD-partnere også i Zambia. FORUT er også administrator for denengelskspråklige, internasjonale ressurssiden.

FORUT har videre samarbeidsavtaler med Kirkens Nødhjelp og den malawiske regjeringen.

ADD-nettverket brukes til innsamling av kunnskap fra ulike land og kulturer, utveksling av erfaringer og utvikling av forebyggingsstrategier og metoder. Det viktigste forum for dette er den årlige internasjonale ADD-samlingen, som holdes på rundgang i ulike land og regioner.

ADD-prosjekter i Malawi

FORUT har de siste årene gradvis styrket sitt arbeid i Malawi. Det er gjennomført et forskningsprosjekt som har avstedkommet to rapporter om russituasjonen i landet og om alkohol i forhold til kjønnsbasert vold. Disse rapportene er presentert på til sammen fire forskjellige seminarer i Malawi og Norge. I 2008 bl det gjennomført en stor nasjonal konferanse med et program som både inneholdt en intern samling for FORUTs partnere, et seminar FORUT holdt for den nasjonale statlige narkotikakomiteen samt en åpen konferanse med mer enn 100 deltakere. I løpet av en intens uke i november ble det også undertegnet en samarbeidsavtale mellom den malawiske regjeringen og FORUT om å samarbeide om å forebygge rusproblemer.

I Malawi er det for øvrig igangsatt to forebyggingsprosjekter i et samarbeid mellom FORUT og henholdsvis Kirkens Nødhjelp og Malawi Girl Guides Association. Det første prosjektet har tema ”maskulinitet, alkohol og hiv/aids”, mens det andre dreier seg om rusforebygging blant jenter og unge kvinner.

Motvekt mot alkoholindustrien

FORUT har overvåket og dokumentert alkoholindustriens forsøk på å ta over utforming av nasjonal alkoholpolitikk i minst syv land i Afrika. Et av disse er Malawi, der FORUT i samarbeid med lokale partnere har bidratt til å stoppe industriens prosess og etablere en alternativ prosess der frivillig sektor og offentlige myndigheter samarbeider.

En viktig milepæl ble nådd i alkoholprosessen i Verdens helseorganisasjon (WHO) i mai 2010. Da vedtok Verdens helseforsamling en global strategi for å redusere skadelig alkoholbruk. Fram mot helseforsamlingen deltok FORUT aktivt i lobbyarbeidet som Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) drev for å sikre et best mulig resultat. FORUT mobiliserte bl.a. sitt partnernettverk samt GAPA-nettverket for øvrig for å gi innspill i en elektronisk høringsprosess. FORUTs prosjektleder for ADD-prosjektet, Øystein Bakke, har deltatt som representant for det internasjonale nettverket på flere konsultasjonsmøte mellom WHO og frivillige organisasjoner. FORUTs prosjektleder for ADD-prosjektet, Øystein Bakke, er sekretær for GAPA.

Folkehelse eller profitt?

Både WHO-prosessen og de nasjonale alkoholpolitikkdokumentene i Afrika viser at det står strid om utformingen av viktige politiske rammebetingelser i mange utviklingsland. Skal politikken bidra til å øke alkoholforbruket eller beskytte folkehelsen? For å bidra ytterligere til å møte disse utfordringene har FORUT samarbeidet med Blå Kors Norge om å utvikle et opplæringsprogram for frivillige organisasjoner, alkoholeksperter, byråkrater og politikere som på en eller annen måte er involvert i utformingen av nasjonal alkoholpolitikk. Opplegget er modulbasert slik at det i form og innhold kan tilpasses lokale forhold. Pensum bygger på boka Alcohol: No ordinary commodity, samt FORUTs egen kunnskapsbase. Prosjektet som ble satt i drift i 2009, er finansiert med midler fra Blå Kors’ TV-kampanje høsten 2008.

Maskulinitet og rus

FORUT har tradisjonelt hatt likestilling og kvinners rettigheter som tema i flere av prosjektlandene. Ved oppstart i Malawi ble mannsroller og maskulinitet sterkt aktualisert som likestillingstema. Mange av problemene kvinner opplever, f.eks. vold mot kvinner og voldtekt, skyldes skadelige oppfatninger av hva en mann er og hvilke rettigheter en mann kan ta seg. Ikke minst er slike forestillinger knyttet til alkoholbruk, der fyll blir en faktor som legitimerer kvinnefiendtlig oppførsel. Siden 2009 har derfor FORUT lagt økt vekt på maskulinitet og mannsroller i likestillingsprogrammet vårt. Vi har vært arrangør av en storkonferanse i OsloHva skal vi gjøre med mannfolka, vi samarbeider med Kirkens Nødhjelp i Malawi om et mannsprosjekt, og vi ble en av de første norske medlemmene i det globale nettverket MenEngage.