Likestilling

Kvinners rettigheter er både kvinners og menns ansvar. Likestilling handler om rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser for alle. Å kunne leve et trygt og fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og helt avgjørende for utvikling. FORUTs arbeid for likestilling henger tett sammen med arbeidet på temaområdene rus som utviklingshinder, psykisk helse og barnerettigheter.

Utfordring

Fattigdom er ofte tett knyttet til diskriminering og sosiale normer. Samfunnsstrukturer fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til å bestemme over egne liv. Det gir en skeiv maktbalanse både i hjemmet og i samfunnet når kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin. I tillegg bidrar samfunnets normer for menn til å forsterke ulikhetene. Men det medfører også at menn utsetter seg selv for mer risiko, noe som påvirker blant annet menns helse og arbeidsevne negativt.

I mange av landene der FORUT jobber, bidrar fattigdom og sterke, hierarkiske maktstrukturer til at de mektige kan ta seg til rette. Som regel vil de ubemidlede aldri klage eller anmelde, og sakene deres kommer ikke for retten.

Overdreven alkoholbruk er ofte en utløsende årsak til seksuell trakassering og vold i hjemmet. Samtidig er det et problem at alkohol ofte blir brukt som en unnskyldning for trakasserende atferd.

Dette gjør FORUT

Å sikre kvinner større økonomisk selvstendighet er en sentral del av likestillingsarbeidet til FORUT. Entreprenørskap og støtte til etablering av egen arbeidsplass gjør ikke bare kvinner økonomisk uavhengige. Det gir dem også større selvtillit, økt respekt hos menn og en sterkere posisjon i lokalsamfunnet. Når kvinner får større kontroll over familiens økonomi, kommer det hele familien til gode. Sri Lanka er et av landene der FORUT satser på kvinnelige entreprenører, gjennom vår partnerorganisasjon FRIENDS.

Likestilling betyr også bekjempelse av vold mot kvinner, og denne kampen kan ikke kvinner kjempe alene. Derfor mobiliserer FORUT også menn, som utfordres på skadelige normer for maskulinitet. Det er viktig å redusere rusbruk og vold mot kvinner og barn ved å utfordre tradisjonelle oppfatninger av mannsrollen. Dette gjøres ved å organisere menn i samtalegrupper der menn selv blir endringsagenter. Vi har gode eksempler på at utviklingen i lokalsamfunn har endret seg radikalt som følge av at menn selv har tatt tak i egne holdninger og adferd.

FORUT tar flere ulike modeller i bruk for å bekjempe vold mot kvinner. Blant annet er familieprogrammet «Happy Families» et bevisstgjøringsverktøy for å bedre relasjoner og samhandling i familier. Opplegget «Masculinity in a Bottle» tar for seg alkohol og skadelig maskulinitet. Vi bruker også opplæringsmanualen «Mental Health and Gender Based Violence» utarbeidet av norske Mental Health and Human Rights Info (MHHRI) for å hjelpe ofre for seksuell vold med å håndtere traumer.

Vi må bekjempe samfunnsstrukturer som gir mektige mennesker anledning til å begå overgrep og slippe unna med det. Selv om lovgivning slår fast at kvinner og barn har rettigheter, er mangel på demokrati og deltakelse, sammen med dårlig håndheving av lover, direkte årsak til at rettighetene ikke blir innfridd. I denne sammenhengen er styrking av sivilsamfunnsorganisasjoner og deres påvirkningskraft en grunnleggende og nødvendig strategi for å oppnå positive forandringer. Fattigdomsbekjempelse og antikorrupsjon er viktige bidrag for å endre skjeve maktstrukturer i sør.

Her jobber vi

FORUT jobber med temaet likestilling i Sierra Leone, Malawi, Zambia, Nepal, Sri Lanka og India.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og på temaområdet likestilling jobber vi spesielt med følgende mål.

baerekreaftsmaal1
baerekreaftsmaal3
baerekreaftsmaal5
baerekreaftsmaal8
baerekreaftsmaal10

Forrige
Neste

Mer om likestilling