Rus som utviklingshinder

FORUT har spesialkompetanse på alkohol og narkotika i et utviklingsperspektiv. For mange fattige er rus en ekstra stein til byrden. Programområdet «Alcohol, Drugs and Development (ADD)» er en integrert del av arbeidet med barnerettigheter, likestilling og psykisk helse.

Utfordring

Alkohol er en viktig årsaksfaktor for ikke-smittsomme sykdommer, blant annet kreft, kardiovaskulære sykdommer og psykiske lidelser. Alkoholbruk er i tillegg en risikofaktor for smittsomme sykdommer som HIV/AIDS, seksuelt overførbare sykdommer og Covid-19, samt for trafikkulykker og andre skader. Alkohol- og narkotikabruk er også et fattigdomsproblem. Når mye av inntektene brukes på rus, forsterkes fattigdommen, og rusbruk fører for ofte til økt vold i hjemmet. Det rammer særlig barn og kvinner.

Det globale alkoholmarkedet domineres av en håndfull store selskaper som øker presset på nye markeder i Asia og Afrika. Alkoholindustrien drar nytte av svake alkoholpolitiske rammeverk i mange lav- og mellominntektsland.

Dette gjør FORUT

Vi jobber med dette temaet både lokalt, gjennom forebygging og lokal ruspolitikk, nasjonalt, gjennom utvikling av alkoholpolitikk i ulike land, og internasjonalt, gjennom påvirkning av WHO og andre FN-organisasjoner i deres arbeid med global alkohol- og narkotikapolitikk.

Et eksempel på rusforebygging i praksis hos flere av FORUTs partnerorganisasjoner, er programmet «Happy Families». Her møtes ektepar for å snakke om respekt, kjønnsroller, kjønnsbasert vold og hvordan være en familie. For mange av familiene er alkoholbruk et stort problem og en fattigdomsfelle. «Happy Families» har sin opprinnelse fra FORUTs partner FISD på Sri Lanka og har blitt videreført til andre partnere, blant andre Malawi Girl Guides Association.

FORUT har sammen med sine partnerorganisasjoner i Sør i mange år jobbet med å få utviklet og vedtatt en kunnskapsbasert alkoholpolitikk i flere av landene. Både Malawi, Zambia og Sri Lanka har vedtatt ny alkoholpolitikk, mens det i mange andre land jobbes hardt med å få god politikk på plass. Det er også en stor jobb å få satt politikken ut i livet. FORUT samarbeider med alkoholpolitiske allianser med aktører fra flere land både i det sørlige Afrika og i Vest-Afrika for å utvikle, men også overvåke og påvirke at politikken gjennomføres i tråd med intensjonene. FORUTs partnere i Nepal og Sri Lanka har samme rolle i sine respektive land.

FORUT er sekretariat for Global Alcohol Policy Alliance (GAPA), som er en allianse av fagfolk, forskere og frivillige organisasjoner fra ulike deler av verden. GAPA er opptatt av at alkoholspørsmålet er på dagsordenen i WHOs styrende organer.

I Norge har FORUT drevet informasjonskampanjen «Oljefondets alkoholproblem» for å få oppmerksomhet på Norges store investeringer i den globale alkoholindustrien.

Vi driver også nettstedet ADD Resources med publikasjoner, nyheter og andre ressurser for FORUTs partnere, nettverk og andre som er interessert i tematikken. Klikk her for å melde deg på ADD Bulletin, et nyhetsbrev om rus som utviklingshinder.

Her jobber vi

FORUT jobber med temaet rus som utviklingshinder i Sierra Leone, Malawi, Zambia, Nepal, Sri Lanka, India, i tillegg til i land sør og vest i Afrika.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og på temaområdet rus som utviklingshinder jobber vi spesielt med følgende mål.