– Folkehelse før profitt

Seniorrådgiver Eva Braaten fra FORUT deltok i dag på høring om Oljefondmeldingen. Hun forklarte finanskomiteen på Stortinget hvorfor Statens Pensjonsfond Utland bør prioritere folkehelse i forvaltningen.

FORUT deltok i samme avdeling som Actis – rusfeltets samarbeidsorgan. Generalsekretær Inger Lise Hansen argumenterte også for at Oljefondet bør trekke seg ut av alkoholindustrien.

Her er Evas innlegg i høringen:

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som mener at trygge barn kan forandre verden og som særlig arbeider for at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

Vi mener at god folkehelse bør prioriteres i forvaltninga av Statens Pensjonsfond Utland. Spesielt bør fondet være varsom med investeringer i det som stadig oftere kalles kommersielle helsedeterminanter, dvs. industri som produserer og selger f.eks. sukkerhold og ultraprosessert mat og ikke minst alkohol. Dessverre er det få eller ingen spor etter et slikt fokus på helse i Stortingsmeldinga. 

Med økt alkoholbruk rammes flere av alkoholrelaterte skader og sykdommer (f.eks. kreft og hjerte-/karsykdommer). I lav- og mellominntektsland – særlig i Afrika sør for Sahara – kommer alkoholkonsumet til å øke i åra framover. Årsaken er bl.a at globale alkoholselskaper ser enorme muligheter for vekst i disse landa. For her er det en stor ung befolkning med økt kjøpekraft. I tillegg støter selskapene i liten grad på hindringer i form av alkoholpolitikk som setter folkehelsa foran næringsinteresser. Her reguleres med andre ord ikke tilgjengelighet, pris og markedsføring med mål om å redusere skadevirkninger. 

I 2023 investerte SPU nesten 150 milliarder kroner i alkoholselskaper med store porteføljer i det globale sør. Fondet er dermed med på å finansiere virksomhetspraksiser i sør som svært ofte ville vært ulovlige om de ble gjennomført i Norge. Her hjemme har vi en god og solidarisk alkoholpolitikk med effektive regulatoriske virkemidler, og som det er bred støtte for i befolkning. Det tenderer til dobbeltmoral at vi samtidig utnytter svakere regulering i andre land for å få avkastning på våre investeringer.  

Vi spør: Er det dette pensjonspengene våre bør går til? Vi svarer NEI, og mener at oljefondet har et alkoholproblem. 

Fondet sine investeringer i alkohol er i skarp konflikt med målsettingene for global helse som Norge fremmer gjennom bistandspolitikken og nå snart som styremedlem i WHOs globale styre. 

FORUT ber derfor om at Finanskomiteen blant annet inkluderer følgende merknader i sin innstilling til meldinga: 

  1. At det utarbeides et nytt forventningsdokument på folkehelse med spesifikt fokus på kommersielle helsedeterminanter. 
  1. At det utredes om alkohol skal inkluderes i produktkriteriene for utelukkelse, slik det allerede er gjort for tobakk. 
  1. At Etikkrådet bes vurdere nedsalg eller uttrekk fra enkelte alkoholselskaper 

Se for øvrig vårt lengre høringssvar til Stortingsmeldinga

Siste nyheter