Psykisk helse

God psykisk helse er viktig for utvikling, og det gir en sunnere befolkning med lavere kostnader for helsevesenet, økt arbeidskapasitet og bedre familieforhold. FORUT er en av få organisasjoner som arbeider direkte med psykisk helse og rus i bistanden, og vi ser at dette også er av stor betydning for barns– og kvinners rettigheter og utvikling.

Utfordring

800 millioner mennesker i verden lever med psykiske problemer og lidelser. Ikke bare frarøver det mange mennesker deres livskvalitet her og nå, men dårlig psykisk helse hindrer oss også i nå bærekraftsmålene og skape en bedre og mer rettferdig verden. Likevel er psykisk helse fortsatt et neglisjert og stigmatisert område. Kun en halv prosent av verdens helsebistand går til psykisk helse.

I store deler av verden er psykisk helse fortsatt et tabuområde preget av overtro og manglende kunnskap. Mange syke har ikke tilgang på behandling, blir feilbehandlet eller opplever grove menneskerettighetsbrudd ved at de for eksempel blir sperret inne eller lenket fast.

Psykisk sykdom er en medvirkende årsak til mange andre sykdommer. Alkohol- og narkotikabruk er både risikofaktor for og forsterker symptomene til ikke-smittsomme sykdommer verden over, særlig psykisk uhelse. Likevel er psykisk helse og rusmisbruk innenfor bistanden et relativt nytt fagområde.

Dette gjør FORUT

Vi arbeider med å bryte ned stigma, forebygge dårlig psykisk helse og etablere behandlingstilbud. I tråd med anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon, mener vi at det ikke er nok å ha ekspertise alene – vi må dele kunnskap på tvers av fagområder. Det er avgjørende å involvere alle aktører i et samfunn i arbeidet for bedre psykisk helse.

I Nepal har FORUT og vår partner CWIN finansiert og bygget landets første barnepsykiatriske klinikk som nå rommer et unikt kompetansemiljø. Siden 2015 har vi drevet det eneste barnepsykiatriske tilbudet i landet, med klinisk behandling, telemedisin og opplæring av andre yrkesgrupper. CWIN driver også krisetelefoner for barn og har omsorgs- og transitthjem for barn som opplever vold, overgrep og omsorgssvikt. Alt dette henger sammen. Psykisk helse-tilbudet bygges ut videre i samarbeid med norske og nepalske myndigheter.

FORUT leder Nettverket for global mental helse og deltar i påvirkningsarbeid overfor politikere, UD og Norad, sammen med andre psykisk helse-aktører. Dette påvirkningsarbeidet resulterte i et meget viktig gjennomslag i november 2019. Da lanserte Norge, som det første landet i verden, en strategi for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i utviklingspolitikken. Her kom psykisk helse inn som prioritert innsatsområde, noe som representerte et viktig tidsskille.

Her jobber vi

FORUT jobber med temaet psykisk helse i Sierra Leone, Zambia, Nepal, India.

Aktuelle bærekraftsmål

FORUT bidrar i arbeidet med å realisere mange av FNs bærekraftsmål, og på temaområdet psykisk helse jobber vi spesielt med følgende mål.

baerekreaftsmaal1
baerekreaftsmaal3
baerekreaftsmaal4
baerekreaftsmaal5
baerekreaftsmaal10

Forrige
Neste

Mer om psykisk helse