Du kan stole på FORUT!

Alle som gir økonomiske bidrag til FORUTs arbeid skal kunne stole på at pengene blir brukt effektivt og på best mulig måte.

FORUT er med i Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen er et åpent kontrollregister for seriøse innsamlingsorganisasjoner i Norge. Når du søker opp FORUT i dette registeret får du alle nøkkeltall fra regnskapet og en beskrivelse av virksomheten og disposisjonen av inntekter og innsamlede penger.

Fordi FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen, er det et krav at vi fører regnskapet som et aktivitetsregnskap etter en egen standard for ideelle organisasjoner.

FORUTs nøkkeltall i 2023

Totalt forbruk:59.344.259
Til formålet:48.203.200
Administrasjon:1.444.717
Innsamlingskostnader*:6.955.842

* Kostnader til gjennomføring av innsamlingskampanjer og oppfølging av kampanjedeltakere.

Formålsprosenten viser hvor stor andel av totalt forbruk som går til formålet. I 2023 var FORUTs formålsprosent 85,2 %.

Innsamlingsprosenten viser hvor mye av innsamlede penger som går til formålet. Etter loven skal den være på minst 65 % utjevnet over tre år. I 2023 var innsamlingsprosenten i FORUT 68,4 %.

Administrasjonsprosenten i FORUT var 2,6 % i 2023.

FORUT har tre formål

  • Vi driver utviklingssamarbeid med partnere i sør.
  • Vi driver informasjons- og opplysningsarbeid i Norge.
  • Vi støtter kvinnearbeidsplasser i sør gjennom direkte import av varer for salg i Norge.

Vil du studere FORUTs resultater nærmere? Du kan bestille årsmelding, regnskap og revisorberetning på telefon 61 18 74 00 eller epost forut@forut.no.

Bakgrunn

FORUT ble etablert i 1981 av eierorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. FORUT er en liten og kostnadseffektiv organisasjon med 17 ansatte i Norge som samarbeider tett over profesjonsgrenser og ulike ansvarsområder.

FORUT får årlig økonomisk støtte av Direktoratet for utviklingshjelp, Norad. Inneværende rammeavtale innebærer en fast årlig støtte på 30,8 millioner kroner. I tillegg kommer eventuell støtte til nødhjelpsinnsats og andre enkelttiltak.

FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet samler årlig omlag 1 200 barnehager og barneskoler over hele Norge til læring og aktivitet rundt temaet solidaritet og utviklingsarbeid. I tillegg samarbeider FORUT med flere videregående skoler om solidaritetsprosjekter gjennom FORUT Ungdomsaksjonen.

FORUT-fadder er en effektiv fastgivertjeneste for privatpersoner. Når en fadder først er vervet, blir han/hun ofte med i mange år. Det gjør fadderordningen til FORUTs mest kostnadseffektive innsamlingsaksjon. Flere bedrifter bidrar også ved å være FORUT Bedriftsfadder.

FORUT bruker svært lite penger på annonsering og betalt markedsføring. Vi satser på mobilisering av eget nettverk og verving av faddere gjennom eksisterende faddere. Derfor kan vi bruke penger på studieturer til faddere som selv verver mer enn 15 nye faddere i løpet av ett år. Ringvirkningene av dette er at mange studieturdeltakere kommer hjem og verver nye faddere. FORUT betaler ikke provisjon til ververe, slik flere andre organisasjoner gjør.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer til vårt arbeid.