40 år for utvikling

I 2021 kan FORUT se tilbake på 40 års arbeid mot fattigdom og for en rettferdig verden. Mer enn seks millioner mennesker har i denne perioden fått direkte hjelp. Denne historien har ført at FORUT i dag er en anerkjent bistandsorganisasjon med gode resultater og store ambisjoner for fremtiden. Her er høydepunkter fra arbeidet så langt.

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling, ble etablert 28. april 1981. Det historiske møtet mellom de tre freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, NGU og IOGTs Juniorforbund fant sted i Keysersgate 1 i Oslo. Selv om historien formelt startet da, bygger etableringen av FORUT på utrolige begivenheter som fant sted i de to tiårene før stiftelsesåret. 

Fra Sri Lanka på motorsykkel

En fattig fisker reiste på motorsykkel fra Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka til Europa for en fiskeriutdanning som kunne brukes til å bedre fiskeres kår i hjemlandet. Anthony Rajendram kom til Norge på begynnelsen av 60-tallet. I 1964 ble han intervjuet av journalist Arne Fjørtoft i NRK, et møte som førte Rajendram til Norges Godtemplar Ungdomsforbunds (NGU – nå Juvente) landsmøte i Sauda. Rajendram presenterte sine ideer om å utvikle fiskeriet på Sri Lanka, og sammen med Fjørtoft inspirerte han et begeistret landsmøte i Sauda og seinere i Bodø til å etablere det første norske utviklingsprosjektet på Sri Lanka. 

Tusenvis av ungdommer deltok i to «Lykkefisk»-aksjoner i 1967 og -68. Aksjonene ble en suksess, og det ble solgt «Lykkefisk-aksjer» for til sammen én million kroner. NGU var dessuten første norske ungdomsorganisasjon som fikk støtte fra Norad for å drive utviklingssamarbeid.

En fiskebåt på 38 fot bygges ved Cey-Nor-anlegget på Sri Lanka.
Cey-Nor

Slik ble fiskeriprosjektet Cey-Nor etablert. Det ble bygget en fiskebåtfabrikk, isfabrikk, fryseri, mekanisk verksted og det ble produsert fiskegarn. På det meste jobbet mer enn 2000 mennesker ved anleggene. Etter hvert utviklet prosjektet seg til også å omfatte mer tradisjonell landsbyutvikling med sosiale aktiviteter for de ansatte og deres familier, med bl.a. bygging av brønner og hus. 

Samfunnsutvikling og nødhjelp

Cey-Nor var starten på et langvarig og sterkt engasjement for Sri Lanka. Landet var rammet av intern konflikt og borgerkrig i mer enn 30 år. FORUT var til stede i krigsområdene nord i landet i hele denne perioden. Til tider var flere hundre tusen mennesker på flukt i eget land, og FORUT drev nødhjelp, gjenoppbygging og arbeid i flyktningleirene. Helt opp til i dag, over ti år etter krigens slutt, driver FORUTs partner, Rahama, gjenbosetting i de nordlige områdene. FORUT har også prosjekter i andre deler av landet, med fokus på barnerettigheter, arbeid og inntekt, samt kvinner og likestilling. I dag drives prosjektene av til sammen fire lokale partnerorganisasjoner. 

Sri Lanka ble også hardt rammet av tsunamien som skyllet inn over øya andre juledag 2004. Mer enn 38.000 mennesker ble drept. FORUT deltok i evakuering av mennesker fra områdene som var rammet, og var raskt på plass med nødhjelp. Norske og svenske myndigheter stilte store midler til rådighet, og FORUT var en sentral aktør i gjenoppbygging av de rammede områdene. Familier fikk nye hus, fiskere fikk nytt utstyr, folk fikk renset vannet i brønnene sine og barn fikk psykososial hjelp. 

En delegasjon fra Sandefjord videregående skole i møte med en familie som har fått et nytt hjem i 2019. Skolen samarbeider med FORUT og vår partner RAHAMA om å gjenbosette flyktninger i nord på Sri Lanka. Her har både borgerkrigen og tsunamien gjort store ødeleggelser.
TV-aksjonsmidler til Maldivene 

I 1985 var FORUT en del av Ungdomskampanjen som fikk TV-aksjonen det året. FORUT søkte om å få finansiert et treårig prosjekt på Laamu atoll på Maldivene, og ble tilgodesett med  8 millioner kroner. Prosjektet, som ble gjennomført i samarbeid med Redd Barna, fokuserte på drikkevann, ernæring og helse. Prosjektet på Laamu ble etterfulgt av et tilsvarende prosjekt på Thaa atoll, som FORUT gjennomførte i egen regi.

Sierra Leone – et av verdens fattigste land 

FORUT har hatt prosjekter i Sierra Leone i Vest-Afrika siden 1989. I dette fattige landet prioriteres utdanning, helse, rusforebygging og likestilling.  FORUT har bygd flere skoler og helsestasjoner på landsbygda. Kvinner organiseres i spare- og lånegrupper og gis mulighet for å kunne starte egen bedrift og dermed øke inntektene sine.

Sierra Leone var svært hardt rammet av ebolaepidemien for noen år siden, og FORUT drev et viktig opplysningsarbeid for å forebygge smitte i en rekke landsbyer. I dag drives prosjektene gjennom to lokale partnerorganisasjoner, FoRUT og Pikin to Pikin.

Tidligere arbeidet FORUT også i Gambia og Senegal. I Gambia var det hovedvekt på samfunnsutvikling, med jordbruk, vannforsyning og rusforebygging. I Senegal etablerte FORUT på begynnelsen av 90-tallet et mediesenter i hovedstaden Dakar der ungdom kunne bruke film og video til å skape debatt om viktige samfunnsspørsmål og dermed styrke demokratiet. 

FORUTs Dag Endal taler i FN.
Fra grasrot til FNs generalforsamling 

Et av FORUTs profilprosjekter er «Alcohol, Drugs and Development» (ADD), rus som hinder for utvikling. Det startet med at FORUTs partnere økte kunnskapen og kompetansen på rusproblemer blant sine målgrupper og utviklet lokale forebyggingsstrategier. Seinere utviklet prosjektet seg til å dreie seg om politisk påvirkningsarbeid både lokalt, nasjonalt og globalt. Lobbyarbeid i WHO og overfor de enkelte medlemsland i forbindelse med utvikling av en global alkoholstrategi og en internasjonal narkotikapolitikk ble en sentral del av arbeidet. Det hele toppet seg i 2016 da FORUTs Dag Endal fikk tale i FNs hovedforsamling under FNs høynivåmøte om global narkotikapolitikk. 

APSA og CWC – barnas stemme i India 

I 1987 innledet FORUT et formelt samarbeid med organisasjonen APSA i Bangalore. APSA var opptatt av å mobilisere den fattige slumbefolkningen til å stå opp for sine rettigheter. FORUT har støttet byggingen av Nammamane, et senter der gatebarn får beskyttelse og omsorg, Dream School, en skole for barn som har droppet ut av den vanlige skolen, yrkesskolen Kaushalia og krise- og omsorgssenteret Suraksha. Det siste er for en stor del finansiert av Åsane folkehøyskole.   

FORUTs andre partner i India er The Concerned for Working Children (CWC), en foregangsorganisasjon for barns medbestemmelse. De har organisert arbeidende barn i fagforeningen Bhima Sangha og har etablert mange barnekommunestyrer der barn behandler saker som er viktige for dem.

Omsorgshjemmet Nammamane for gatebarn er under oppføring i Bangalore i India på slutten av 80-tallet.
CWIN – en kraftfull organisasjon 

Balika Peace Home i Nepal er et krise- og transitthjem som drives av FORUTs partnerorganisasjon CWIN. Balika betyr lita jente. Her bor det til enhver tid noen titalls unge jenter som er reddet ut av slaveri, overgrepssituasjoner eller som er overlatt til seg selv. CWIN bruker blant annet sang, musikk, dans og drama som en viktig del av terapien. Det er en sterk opplevelse å møte disse jentene. 

I 2015 ble Nepal utsatt for to massive jordskjelv som la store områder i grus. Episenteret var i Dolakha-dalen der FORUTs to partnerorganisasjoner, barnerettighetsorganisasjonen CWIN og bondeorganisasjonen Tuki, hadde samarbeidet om et utviklingsprosjekt i noen år. CWIN og Tuki måtte plutselig omstille seg og yte nødhjelp til tusenvis av mennesker. De besto prøven med glans. Som et resultat av det gode arbeidet, ble CWIN, Tuki og FORUT tildelt en kontrakt med det norske Utenriksdepartementet om bygging av nye jordskjelvsikre skoler i Dolakha-distriktet. 21 flotte, nye skoler står nå ferdig. 

FORUT og CWIN har også engasjert seg i barns psykiske helse. Sammen har vi støttet driften av Nepals eneste barnepsykiatriske miljø i noen år, der barnepsykiater Dr. Arun Raj Kunwar er sentral. Nå står en helt ny klinikk klar til innflytting ved Kanti barnesykehus i Katmandu og flere barnepsykiatere er klare til innsats. Dette er den første barnepsykiatriske klinikken i Nepal, og er finansiert av FORUT og samarbeidspartnere i Norge.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøker byggeplassen for Nepals første barnepsykiatriske klinikk i november 2019. Her i samtale med FORUTs utenlandssjef Ståle Stavrum, CWIN-leder Sumnima Tuladhar og barnepsykiater Dr. Arun Kunwar.
Da alkoholindustrien ble avslørt i Malawi 

I 2008 startet FORUT et prosjektsamarbeid i Malawi. Like etter etableringen oppdaget en av FORUTs partnere at landet var i ferd med å få en ny nasjonal alkoholpolitikk. Det viste seg at forslaget var skrevet av South African Breweries, en betydelig aktør innenfor alkoholindustrien. Et likelydende forslag ble fremmet i en rekke land i det sørlige Afrika. FORUT og partnerne tok affære og lyktes i å stoppe forslaget i Malawi, og fikk myndighetene med på å utarbeide et nytt forslag med deltakelse fra ulike departementer, Verdens helseorganisasjon, tradisjonelle ledere og sivilsamfunnsorganisasjoner. De andre landene i regionen fulgte etter. Erfaringene fra Malawi lå til grunn for at FORUT også engasjerte seg i nabolandet Zambia. 

Norad – en viktig samarbeidspartner 

Direktoratet for utviklingshjelp, Norad, har vært en samarbeidspartner siden NGUs oppstart i Sri Lanka på siste halvdel av 60-tallet. De første årene etter etableringen fikk FORUT prosjektstøtte på basis av årlige søknader for hvert enkelt prosjekt. Norads bidrag var svært viktige, men det var vanskelig å planlegge langsiktig. Det var en stor milepæl og en anerkjennelse da Norad innvilget FORUT en femårig rammeavtale fra 1997. Siden den gang har langsiktige avtaler gitt bedre forutsigbarhet og kontinuitet. Norad-støtten i inneværende periode (2019-2023) er totalt på 154 millioner kroner. 

Undervisning og innsamling 

FORUT har lange tradisjoner for å mobilisere barn og ungdom i innsamlingsaksjoner, både i og utenfor eierorganisasjonenes medlemsrekker. Tusenvis av skoleungdom på 80- og 90-tallet har deltatt i en «Te for 10-aksjon». Gjennom 40 år har FORUT mobilisert skoler i ulike innsamlingsaksjoner kombinert med undervisningsopplegg om solidaritet og internasjonale spørsmål, som FORUT Skoleløpet i grunnskolen og Ungdomsaksjonen i videregående skole. 

Nadisha fra Sri Lanka var den første hovedpersonen i FORUT Barneaksjonen i 1988. Opplegget var umiddelbart en suksess.
FORUT Barneaksjonen – 33 års suksesshistorie 

Da førskolelærer Helga Solstad jobbet som frivillig for FORUT i Sri Lanka i 1987-88, lagde hun det første aksjonsopplegget for barnehagebarn i Norge. Lite visste vi da at FORUT Barneaksjonen skulle bli en slik heidundrende suksess. Siden starten i 1988 har mer enn 1,5 millioner barn deltatt. FORUT Barneaksjonen er mange norske barnehagebarns første møte med temaer knyttet til globale spørsmål, kulturforskjeller og solidaritet. 

Pionér innen drift av asylmottak 

Oppløsningen av Jugoslavia og krigen på Balkan medførte en stor strøm av flyktninger fra Bosnia Hercegovia til Norge. Det gjorde at FORUT i 1992 bestemte seg for å bli driftsoperatør for flyktningmottak. Ideen var å introdusere noen av prinsippene FORUT fulgte for arbeidet med internflyktninger i Sri Lanka, som selvhusholdning og aktivisering. FORUT åpnet og drev landets største flyktningmottak på Åkershagan ved Hamar, der mer enn 300 bosniske flyktninger ble innkvartert, i tillegg til mottak både i Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer, Toten, Halden og Trondheim. Etter hvert som behovet ble mindre og mottak ble lagt ned, trakk FORUT seg helt ut av mottaksvirksomheten i 2011. 

Fra FORUT-klubb til FORUT-fadder  

Da FORUT ble stiftet i 1981, var det viktig å engasjere privatpersoner som støttespillere. Det ble etablert en givertjeneste, FORUT-klubben, der man som «medlem» støttet FORUT med én krone per dag. FORUT-klubben ble senere omdøpt til FORUT-partner, før man i 2015 la om til dagens FORUT-fadder. Da startet en intens verving av nye faddere, noe som resulterte i mer enn en tredobling av antall faste givere. Revygruppen Urbane Totninger har vært en enorm drahjelp i dette arbeidet, i tillegg til at de gjennom 14 år har samlet inn over 2,5 millioner kroner til FORUT gjennom sitt sommershow og en årlig FORUT-festaften. 

Det er i denne viktige delen av FORUTs historie at du som giver og støttespiller kommer inn i bildet. Covid-19-pandemien har ført til at arbeidet til våre dyktige partnerorganisasjoner er viktigere enn noen gang. Når samfunn stenger ned, forsvinner inntektsmuligheten for millioner av mennesker. Mange har ikke mat på bordet, og flere barn opplever vold, overgrep og tap av skolegang.

Vi er takknemlige for tilliten du viser oss, og vi lover å fortsette å kjempe for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling. 


Denne artikkelen er en del av FORUTs jubileumskalender for 2021, der også hver måned viser historiske og nylige bilder fra FORUTs land og temaområder. Er du FORUT-fadder og har ikke fått kalenderen? Ta kontakt med oss.

Siste nyheter