Barnekonvensjonen 30 år: En takk til barn i norske barnehager!

I 2019 er det 30 år siden verdens ledere forpliktet seg å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter, populært kalt barnekonvensjonen. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. På dagen i dag for 30 år siden vedtok verdens ledere å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter. – Men takken i dag bør også gå til alle barn og voksne i norske barnehager som har engasjert seg for barns rettigheter i like mange år.

Barnekonvensjonen gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion eller kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt. Dette er den internasjonale avtalen med flest underskrifter, og den har forandret livene til millioner av barn verden over. Men fortsatt har konvensjonen en viktig oppgave for de millionene av barn som ennå ikke har fått oppfylt sine rettigheter.

For oss i bistandsorganisasjonen FORUT ligger Barnekonvensjonen til grunn for alt vi foretar oss. Våre partnere i Nepal og India er blant sine lands fremste barnerettighetsorganisasjoner. Barns rett til liv og helse, skolegang og utvikling, samt omsorg og beskyttelse er vårt viktigste mandat. Innen helse satser vi nå våre egne midler på oppbyggingen av et psykiatrisk helsetilbud for barn i Nepal og en barnepsykiatrisk klinikk som utviklingsminister Dag Inge Ulstein besøkte i begynnelsen av november. Dette landet har dessverre opplevd både borgerkrig og jordskjelv på kort tid, samt at fattigdom og arbeidsmidrasjon har gjort nepalske barn svært utsatt for moderne slavehandel. Barn som opplever traumer, får dobbel påkjenning dersom de ikke får riktig hjelp. Vi må sette inn innsatsen der den kan gjøre mest. Barns psykiske helse er vår viktigste ressurs for å gi gode muligheter for enkeltmennesker og for å skape bedre samfunn.

Barnekonvensjonen og barns rettigheter er imidlertid også tema i FORUTs pedagogiske opplegg for barnehager og skoler. FORUT Barneaksjonen startet året før konvensjonen ble vedtatt og feiret i fjor 30 år. Eventyrlige 1,5 millioner barn har gjennom disse årene deltatt i våre kampanjer og lært om barn i andre land. I år har barn i nesten 1300 barnehager lært om fem år gamle Nanah fra Sierra Leone gjennom et aktivitetsopplegg og med nyskrevet musikk av Klaus Sonstad.

Selv om det er langt fra Sierra Leone til Norge reduserer vi avstanden med fortellinger, sanger og filmer. Vi får tilbakemeldinger på at barn opplever at de får kontakt med jevnaldrende helt andre steder i verden. Gjennom lek, læring og undring har norske barn lært om andre barns levesett og levekår. Noe er ganske likt, noe er veldig annerledes. Noe er rettferdig, noe er urettferdig.

Barnekonvensjonen legger vekt på barns rett til deltakelse og innflytelse. Vi opplever i møtet med barn og voksne i norske barnehager at fortellingene om Nanah og andre barn fra sør ikke bare handler om å bli kjent med andre, men at det også fører  læring, refleksjon og et ønske om å engasjere seg. 

På bursdagen til Barnekonvensjonen vil vi i FORUT derfor få rette en stor takk til de 1,5 millionene barn, deres foreldre og alle ansatte i norske barnehager som siden 1988 har bidratt til forandring, bedre levekår og mulighet for deltakelse for barn i sør gjennom sitt engasjement og innsamling av midler til våre bistandsprosjekter.  Vi er svært stolte og takknemlige for dette samarbeidet til beste for alle barns rettigheter.

Siste nyheter