Bidrar på forskerkonferanse

Eva Braaten fra FORUT legger torsdag fram et bidrag på alkoholforskersymposiet KBS. Dette symposiet arrangeres årlig som et forum der alkoholforskere fra hele verden kan utveksle sine prosjekter og diskutere utviklingen på fagfeltet.

Konferansen som i år skulle vært arrangert i Helsinki, blir gjennomført virtuelt på grunn av den pågående pandemien. 

Braaten er FORUTs fagansvarlige for programmet «Alcohol, Drugs and Development». Hun har, sammen med kollegaene Øystein Bakke og Elin Kjeldstadli Hatlestad fra FORUT og Anne-Marie Laslett fra La Trobe University i Australia, tatt for seg kunnskapsgrunnlaget knyttet til sammenhengene mellom alkohol, vold i nære relasjoner og usunne maskulinitetsnormer i lav- og middelinntektsland. De har videre identifisert og vurdert et utvalg tiltak som har til formål å redusere dette problemkomplekset, for å identifisere hvilke tiltak som kan forventes å ha best effekt. 

Flere av FORUTs lokale partnerorganisasjoner i de landene FORUT arbeider er engasjert i å redusere skadene fra alkohol, særlig knyttet til vold i nære relasjoner. Flere av disse tar også tak i kjønnsroller, forventingene til alkohol og hvordan skadelige mannsroller er en del av dette.

Tiltakene som Braaten har vurdert er både de som FORUTs partnerorganisasjoner driver og prosjekter drevet av andre. Gjennom kartleggingsarbeidet og analysene er målet å styrke kunnskapsgrunnlaget for hva som er effektive tiltak som kan settes i verk og dermed bidra til bedre resultater i denne delen av FORUTs prosjektarbeid. Kunnskapen kan også deles med andre som arbeider med tilsvarende prosjekter og vil bli en del av kunnskapsgrunnlaget på feltet.

FORUT fikk i 2019 utarbeidet en rapport om hvordan kvinner og barns rettigheter påvirkes av alkoholbruk i land i Sør. Rapporten, en systematisk litteraturstudie, ble skrevet av Anne-Marie Laslett og Megan Cook fra La Trobe University i Australia.

FORUT presenterer en analyse på alkoholforskersymposiet KBS 3. juni 2021.

Siste nyheter