Norge vil stoppe avtale mellom Global Fund og Heineken

– Norske myndigheter kan ikke støtte opp om partnerskap av typen som Global Fund har inngått med ølselskapet Heineken, sier Norads direktør Jon Lomøy til Vårt Land. – Takk for en rask, tydelig og politisk viktig avklaring, kvitterer FORUTs generalsekretær Morten Lønstad.

For noen dager siden ble det offentliggjort at den nederlandske ølgiganten Heineken hadde signert en partnerskapsavtale med Global Fund, som er et internasjonalt og stort fond til bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria. Norge er en av de største bidragsyterne til fondet med et tilskudd på rundt 700 millioner kroner i året.

Norge er representert i fondets styre med Norad-direktør Jon Lomøy (bilde til høyre; foto: Norad). FORUT gjorde Lomøy oppmerksom på saken gjennom et brev sist fredag, og responsen fra Lomøy kom raskt og klart da avisen Vårt Land fulgte opp. I dag sier Lomøy til Vårt Land at fondets partnerskap med Heineken ikke er forenlig med norsk utviklingspolitikk. Standpunktet er også klarert med Helse- og omsorgsdepartementet.

Se dekning av saken i Vårt Land (bak betalingsmur) og Aftenposten.

Norge vil ta opp saken med styret for Global Fund, eventuelt på vegne av de seks landene som Norge representerer i styret. Lomøy sier til Vårt Land at det er for tidlig å si hva konsekvensene kan bli. – FORUT setter pris på den klare holdningen som Lomøy så raskt gir uttrykk for, sier generalsekretær Morten Lønstad (foto til høyre under). – Det er viktig at Norge på denne måten understreker betydningen av samstemthet i utviklingspolitikken. Norge er en sterk pådriver for global helse og støtter helseprogrammer med store beløp. Da kan man ikke samtidig gi penger til en fond som går i partnerskap med selskaper som markedsfører produkter som skaper mye uhelse i verden, særlig i utviklingsland.

Avtalen mellom det globale fondet og Heineken ble umiddelbart oppfattet som veldig kontroversiell av mange, siden alkohol bidrar vesentlig til den samlede sykdomsbyrden i verden, både når det gjelder sykdom og tidlig død. Ikke minst er det dokumentert at alkoholbruk er en medvirkende årsak til spredning av både tuberkulose og hiv/aids. Derfor reagerte de tre nettverksorganisasjonene IOGT International, Global Alcohol Policy Alliance og NCD Alliance som representerer et nettverk av er enn 2.000 organisasjoner fra hele verden med et protestbrev til styret for Global Fund.

Les brevene fra IOGT, GAPA og NCD-alliansen og fra FORUT.

I brevet heter det at alkohol har en negativ innvirkning på 13 av de 17 bærekraftsmålene som verdens nasjoner har sluttet seg til, ikke minst målet om god helse for alle. Alkoholbruk bidrar til spredning av både ikke-smittsomme sykdommer som kreft og hjerteproblemer og smittsomme sykdommer som TB og hiv.  De 2.000 organisasjonene mener at det er en sterk, innebygget interessekonflikt når en ølprodusent skal sponse kampen mot de samme sykdommene.

Det vises til at nettopp Heineken, som er verdens nest største bryggeri, og de andre store alkoholprodusentene driver aggressiv markedsføring av sine produkter. Dette gjelder ikke minst i Afrika, der TB, hiv/aids og malaria utgjør en massiv helseutfordring. – Vi vet at flere av de store ølselskapene har pekt ut Afrika som sitt framtidige vekstmarked. Lykkes de, vet vi at dette vil føre til ytterligere sosial- og helseproblemer for spesielt de fattigste befolkningsgruppene.

Brevet med protester mot samarbeidsavtalen med Heineken er i tillegg til de tre initiativtakerne støttet av tre regionale alkoholpolitikkallianser i Øst- Sør- og Vest-Afrika. FORUT har også støttet opp om den internasjonale protesten, i tillegg til å ta opp saken med norske myndigheter.

Til Vårt Land opplyser direktør Lomøy at Norad forholder seg til et regelverk som ekskluderer støtte til alle selskaper som produserer våpen, tobakk, pornografi og alkohol. Global Fund har regler som utelukker de tre første kategoriene. Nå vil Norge jobbe for at alkoholprodusenter også skal utelukkes. – Dette er enda et godt bidrag til samstemthet i utviklingspolitikken, konkluderer FORUTs Morten Lønstad.

Siste nyheter