– Oljefondet må ut av alkoholindustrien

Folk og land i sør rammes ekstra hardt av alkoholskader. I Afrika er hvert fjerde dødsfall under 40 år knyttet til alkoholbruk. Samtidig er det nettopp her alkoholindustrien ser for seg å vokse. FORUT deltok i høring om Oljefondet i Stortingets finanskomité for å fortelle at fondet bør trekke 124 milliarder kroner ut av alkoholindustrien.

Det var generalsekretær Ida Oleanna Hagen som deltok på vegne av FORUT.

Her kan du lese hennes innlegg i sin helhet:

Statens pensjonsfond utland (SPU) har i 2021 mer enn 124 milliarder kroner investert i alkoholselskaper og investeringene har grad økt betydelig de siste årene.  FORUT mener den høye investeringen i alkoholselskaper er svært problematisk på grunn den negative innflytelsen alkohol har på helse og velferd.  

Investeringene som Oljefondet gjør i multinasjonale alkoholselskaper, bidrar til økt skade og er i skarp konflikt med de politiske målene for global helse som Norge arbeider for å fremme gjennom utviklings- og bistandspolitikken. 

Som bistandsorganisasjon, er det viktig for oss å gjøre dere oppmerksomme på at folk og land i sør rammes ekstra hardt av alkoholskader. I Afrika er hvert fjerde dødsfall under 40 år knyttet til alkoholbruk. Samtidig er det nettopp alle menneskene produktiv alder i land i sør, alkoholindustrien ser som sitt viktigste vekstpotensial. 

Alkohol er ingen vanlig vare. Alkohol for lengst blitt anerkjent som en av de store risikofaktorene for global folkehelse, inkludert psykisk helse og ikke-smittsomme sykdommer. WHO har, med Norges støtte, blant annet laget strategier for ikke-smittsomme sykdommer (NCDs), der alkohol er en av fem risikofaktorer7. I tillegg har jo Norge, som det første landet i verden, utarbeidet en egen strategi for inkluderingen av ikke-smittsomme sykdommer i utviklingsarbeidet. Den påpeker også hvordan kommersielle krefter ofte går på tvers av hensynet til å forebygge sykdom og skader. 

Komitemedlemmer; Oljefondets investeringene i alkoholselskaper undergraver Norges egen målsetting om Agenda 2030 og bærekraftsmålene, særlig mål tre om god helse for alle.   

Vi vil samtidig si at vi ønsker velkommen regjeringens forslag om å utelukke investeringer i selskaper som driver produksjon og salg av cannabis til rusformål. Dette viser at utelukkelse av produkt som fører til avhengighet og stor risiko for folkehelse, er mulig og ønskelig.  

Derfor foreslår FORUT, i likhet med IOGT og Actis at Finanskomiteen tar inn følgende merknader til Meld. St. 24 (2020-2021):  

  • Utelukker cannabis for rusformål i tråd med forslaget i Stortingsmelding 24 
  • Ber Finansdepartementet gi Eierskapsutvalget i Norges Bank et oppdrag om å utrede grunnlaget for å trekke SPU ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk.  
  • Ber Etikkrådet utrede om alkoholselskapenes bruk av uetisk reklame (blant annet rettet mot barn og unge) og utilbørlig innblanding i nasjonale og internasjonale politikkprosesser er grunnlag for å be NBIM trekke seg ut av enkelte alkoholselskaper 

Siste nyheter