Nepal

Nepal - skolejenter

Nepal er FORUTs største programland. Vi bidrar blant annet til å bygge nye, jordskjelvsikre skoler, etablere Nepals første barnepsykiatriske klinikk og gir flere hundre utsatte jenter beskyttelse og omsorg på krise- og transitthjemmet Balika.

Nepal har vært et av FORUTs samarbeidsland siden 1994, og har etter jordskjelvet i 2015 seilt opp som det samarbeidslandet der FORUT har sin største virksomhet. Dette skyldes først og fremst de prosjektene vi gjennomfører utover de Norad-finansierte prosjektene; gjenoppbygging av skoler etter jordskjelvet med støtte fra Utenriksdepartementet, bygging av nye, jordskjelvsikre internathus til jentene på Balika med midler fra Seljord folkehøyskole og ikke minst bygging og drift av Nepals første og eneste barnepsykiatriske klinikk ved Kanti barnesykehus som helt og holdent er finansiert av egeninnsamlede midler.

Politisk kontekst og frivillige organisasjoner rolle

Nepal er rangert som 149 av 189 på FNs utviklingsindeks (UNDP Human Development Index) 2017. Landet er i høy grad preget av fattigdom, og mange personer blir utsatt for diskriminering og utnytting på bakgrunn av kaste, etnisitet, kjønn og klasse.

Landet fikk i 2015 en ny grunnlov og har gjennomgått en omfattende politisk restrukturering med det resultat at de i 2018 ble omgjort til en føderal republikk. For første gang på 20 år ble det gjennomført lokale valg. Det har ført til optimisme og håp om større politisk stabilitet. Mange lokalsamfunn er imidlertid helt avhengig av det arbeidet frivillige organisasjoner for å redusere fattigdommen og skape bedre livsvilkår for alle grupper. FORUTs rolle er i all hovedsak å styrke våre partnere slik at de kan gjøre jobben sin. 

FORUTs partnere i Nepal

I Nepal har vi to samarbeidspartnere; barnerettighetsorganisasjonen CWIN (Child Workers in Nepal) og bondeorganisasjonen RDTA (Rural Development Tuki Association).

CWIN er en sentral og nasjonal aktør innenfor saksfeltet barns rettigheter i Nepal og i Sør-Asia-regionen. Deres innsats er primært rettet mot å fremme barn og unges rettigheter gjennom å styrke lovgivningen og utvikle en helhetlig barne- og ungdomspolitikk. I tillegg sørger de for at barn og unges rettigheter blir realisert i praksis ved å beskytte utsatte barn og gi dem relevant og nødvendig skolegang samt helsehjelp. Målet er å styrke barn og unge slik at de blir i stand til å ta vare på seg selv og kreve sine rettigheter.

De viktigste tjenestene CWIN tilbyr, og som FORUT støtter, er:

  • Child Helpline 1098 – en nasjonal krisetelefon for barn
  • Self-reliance Centre – et yrkesopplæringssenter for marginaliserte ungdommer
  • Balika Peace Home – et transitthjem for jenter som har blitt utsatt for voldelige situasjoner eller ulike former for overgrep
  • Kanti barnesykehus – hvor vi har bygget Nepals første barnepsykiatriske klinikk

RDTA Tuki er en bondeorganisasjon som arbeider i et fjellområde nord-øst for Kathmandu, Dolakha, og de har også en del fellesprosjekter med CWIN. De jobber for å fremme et mer mangfoldig og bærekraftig jordbruk som også bidrar til bedre ernæring og større matvaresikkerhet. I tillegg fokuserer de på å styrke barns og kvinners rettigheter på landsbygda, bl.a. bedre helsetilbud for kvinner og barn, lese- og skriveopplæring for kvinner, bedre skoletilbud for barn og tilbud om barnepass av små barn. På denne måten vil familien som helhet få bedre forutsetninger for å komme ut av fattigdommen.

Etter jordskjelvet i 2015 ble mange av skolene i Dolakha totalt ødelagt. Den norske ambassaden i Katmandu utlyste et anbud om gjenoppbygging av jordskjelvsikre skoler, og FORUT fikk oppdraget i samarbeid med RDTA. Innen utgangen av 2019 skal 22 nye skoler stå klare for bruk.

FORUTs perspektiv på utvikling

FORUT er en rettighetsorientert organisasjon som har som utgangspunkt at en reduksjon av alkohol og narkotika vil bidra til å styrke barn- og kvinners rettigheter og således føre til utvikling.

Nepal er et multikulturelt og multireligiøst samfunn, noe som gjenspeiles i folks forbruk av alkohol. Faktisk viser WHO Global status report on alcohol and health 2018 at hele 72, 9 % av befolkningen ikke drikker alkohol (61,6 % menn og 82,9 % kvinner). Imidlertid er bruken av alkohol ofte knyttet til fattigdom, og forskning viser også at høyt alkoholkonsum øker risikoen for vold mot kvinner og barn. I tillegg er Nepal et hierarkisk samfunn hvor både kjønn, kaste og klasse er av betydning for hvor stor innflytelse og makt en person har, og ikke minst om du får tilgang til grunnleggende tjenester som utdanning, fysisk- og psykisk helsehjelp og beskyttelse fra vold og overgrep. Til tross for høy utbredelse, er psykiske lidelser hos voksne sterkt stigmatisert og oppfattet som ikke-eksisterende blant barn. Disse personene opplever både diskriminering og ekskludering fra lokalmiljøet, og får sjelden tilgang til effektiv behandling. I tillegg var det inntil i 2018 kun én barnepsykiater i hele Nepal.

Selv om Nepal har en progressiv grunnlov når det gjelder å sikre barns rettigheter, gjenstår imidlertid mye arbeid for å realisere disse rettighetene, spesielt nå som ansvaret for grunnskoleutdanning og helsetjenester (inkludert psykisk helse) skal ligge på lokalt plan i følge den nye føderale strukturen. Utfordringene er at mange lokalsamfunn ikke har ressurser eller kapasitet til å tilby alle tjenester som barn og kvinner har rett på. Her vil lokale organisasjoner spille en viktig rolle i å beskytte barn fra vold og overgrep, styrke kvinners posisjon i samfunnet og å bedre tilgangen til, og kvaliteten på, helse- og utdanningstjenestene. Både CWIN og RDTA gjør dette gjennom sine ulike prosjekter.

For å bekjempe fattigdommen og skape utvikling er det også avgjørende at alkoholbruken ikke øker. Her har CWIN hatt en tydelig politisk stemme gjennom NAPA (Nepal Alcohol Policy Alliance), og nettverket har bidratt til utarbeidelsen av en ny alkohol- og narkotikalov og et forslag om en helhetlig alkoholpolitikk. Begge deler forventes vedtatt av Parlamentet i løpet av 2019.