Vi trenger kunnskap og debatt om globale spørsmål

Informasjonskampanjen om Oljefondets investeringer i alkoholindustrien som FORUT lanserte i fjor sammen med IOGT, Juvente og Blå Kors, har fått ny oppmerksomhet. Høyres Stefan Heggelund mener at kampanjen er et argument for å avvikle Norads støtteordning for tilskudd til informasjonsformål. 

Les saken fra NRK her.

– Heggelund skal ha takk for at han gir vår kampanje oppmerksomhet og slik bidrar til selve formålet med ordningen som er å fremme engasjement og kunnskap om globale spørsmål, sier FORUTs generalsekretær Ida Oleanna Hagen .  Men neste gang håper vi han tar seg tid til å sette seg inn i innholdet i kampanjen også. Da vil han få vite at midlene har blitt brukt til å produsere to forskningsrapporter og et bredere kunnskapsgrunnlag for hvordan vi sammen kan nå bærekraftsmålene.

Oljefondets alkoholproblem
Kampanjen som FORUT, sammen med IOGT i Norge, Juvente og Blå Kors, lanserte for et år siden retter oppmerksomheten mot at Statens Pensjonsfond Utland, også kalt Oljefondet, hvert år investerer 90 milliarder i den multinasjonale alkoholindustrien. Dette står i skarp konflikt med politiske mål for global helse som Norge arbeider for å fremme, både gjennom utviklings- og bistandspolitikken og med nasjonale politiske målsetninger om å beskytte folkehelsa. Kampanjen har også vært opptatt av den destruktive rollen som de store multinasjonale alkoholprodusentene spiller i internasjonal politikk og i enkeltland, ikke minst i lavinntektsland og i land med svake styresett i Afrika. Selskapene setter store ressurser inn i påvirkning av nasjonal politikk og i promotering av sine produkter overfor forbrukergrupper som betraktes som «lovende markeder».

Ida Oleanna Hagen mener at Heggelund kan lese de to rapportene som kampanjen brukte midler på å få utarbeidet:  Rapporten Alcohol and global health av professor Thomas Claussen og Dr Ley Muller fra Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF (UiO) var en kunnskapsoppsummering som konkluderer med at vi vanskelig kan nå bærekraftsmål 3 om god helse uten å redusere det skadelige forbruket av alkohol. Rapporten viser også at alkohol fører til en større problembyrde, og mer skade per liter konsum, i lavere enn i høyere sosioøkonomiske grupper. Med andre ord: De som allerede er mest sårbare rammes hardere av alkoholbruk. Dermed bidrar og opprettholder alkoholbruk skjevhet i helseutfall som vi ser både internasjonalt og innad i mange land.

Generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen

Den andre rapporten, Alcohol’s impact on women and and children in the global south. A literature review, av Anne-Marie Laslett ved La Trobe University (Australia) oppsummerer blant annet at alkohol er en viktig årsak til vold i nære relasjoner der kvinner ofte er offer og at  alkohol påvirker kvinner og barns rettigheter for helse og trygghet og utdanning, både gjennom egen, men i større grad andres, drikking.

Hvorfor bistandsmidler til informasjonsformål?
Hagen sier at hvis Stefan Heggelund mener bistandsmidler skal gå til å hjelpe folk, så bør han støtte sivilsamfunnets innsats for å spre kunnskap og debatt om norsk utviklingspolitikk og hvordan vi skal nå bærekraftsmålene her hjemme også.  – Han må gjerne være uenig i vår konklusjon om hvorvidt Oljefondet skal investere våre sparepenger i den multinasjonale alkoholindustrien, men det er ikke et argument for å avvikle Norads støtterordning. Sivilsamfunnet, med blant annet støtten fra Norad, har vært sentrale pådrivere for etisk og ansvarlig forvaltning av Oljefondet, og svært mye av det sivilsamfunnet har foreslått har også vunnet frem, sier hun og avslutter med :   – Skal vi nå FNs bærekraftsmål må vi fremme kunnskap og debatt om de etisk vanskelige og komplekse globale spørsmålene vi hver dag står overfor. Norads støtteordning bidrar til at flere stemmer blir hørt. Vårt bidrag er å rette oppmerksomheten mot hva som skal til få å nå målet om god helse for alle.

Siste nyheter