Årsmøte i FORUT: innsats i urolige tider

Torsdag 25.mai 2023 ble det gjennomført ordinært årsmøte i FORUT.

I år startet møtet med minneord og ett minutts stillhet til minne om Terje Heggernes, selve organisasjonsbyggeren og FORUTs første generalsekretær. Terje Heggernes døde 7.mai 2023, 72 år gammel.

Les FORUTs minneord her: https://forut.no/til-minne-om-terje-heggernes/

Global helseinnsats – rus som utviklingshinder

Årsmøtegjesten var Issah Ali, lederen i West African Alcohol Policy Alliance, WAAPA.

Organisasjonen er en av FORUTs partnerorganisasjoner, og Issah var med via skjerm fra sitt kontor i Accra i Ghana.

Han fortalte om WAAPA som arbeider i flere land i det vestlige Afrika, og som fokuserer på utviklingen av en ansvarlig alkoholpolitikk i landene i regionen.

Dette er viktig fordi svak politikk og svak oppfølging i alkohol- og sosialpolitikken er en betydelig trussel mot god samfunnsutvikling for både samfunn, familier og enkeltmennesker.

Samtalen med partneren i Accra ble ledet av Eva Braaten fra FORUT:

Issah Ali trakk fram blant annet Liberia og Sierra Leone som viktige land der mye av arbeidet i WAAPA har vært nyttig og med betydelig påvirkning.

Rus som utviklingshinder

FORUT arbeider i mange land som har svak lovgivning på rusfeltet, men også vilje til dialog.

Denne dialogen skjer med myndigheter, organisasjoner og enkeltmennesker som ser verdien av en alkoholpolitikk som ikke først og fremst bygger på industriens ønsker, men på andre og mer overordnede mål knyttet til helse- og sosialpolitikken.

-Det trengs en anerkjennelse av at bruk av rusmidler er et betydelig hinder for utvikling, og derfor må WAAPA og FORUT få flere til å se disse sammenhengene, sa FORUTs Eva Braaten.

Et sentralt stikkord er alliansebygging i de ni vestafrikanske landene WAAPA dekker.

Gjennom et stort nettverk blir det enklere og påvirke myndigheter med forskningsresultater og anbefalinger fra blant annet WHO.

Slik bygges det opp en forståelse for hvorfor en mer aktiv politikk for reguleringer på rus- og alkoholfeltet er viktig som en strategi for bedre folkehelse og samfunnsutvikling.

-FORUT er en sentral pådriver for oppbyggingen av WAAPA, som en del av en global allianse for utvikling av bedre lovverk og oppfølging over hele verden, kunne Issah fortelle årsmøtet.

-Dette er et samarbeid som nå virker og gir resultater i flere land, så takk for støtten og engasjementet fra dere i FORUT.

2022 ble et ekstra vanskelig år i samarbeidslandene

Årsmeldingen for 2022 ble lagt fram av styreleder Kari Hagen. Det ble gjort gjennom tre korte videohistorier fra året som har gått, og med noen korte kommentarer.

Fjoråret ble et år med hardkjør, med ettervirkninger av pandemi, økonomiske kriser, knapphet på mat og flere andre kriser i samarbeidslandene.

-Likevel; det er aldri vi som skal gi oss, sa Kari.

Vi skal arbeide hardt får å bidra til at hardt prøvede mennesker i våre samarbeidsland får bedre muligheter og mer makt og påvirkning i egne liv, og det bar innsatsen vår i fjor preg av.

-Nettopp derfor er det viktig å merke seg det vi hører fra Accra og WAAPA i dag, fordi dette handler om et stort nettverksarbeid i mange land, der vi på få år virkelig har fått til viktig endring og utvikling, understreket styrelederen.

Hagen viste til årsmeldingen for en mer inngående presentasjon av den samlede aktiviteten i 2022 i alle FORUTs seks samarbeidsland i Asia og Afrika.

Psykisk helseinnsats – grunnlaget for livsmestring

I Nepal er partnerorganisasjonen CWIN i full aktivitet med Kanti Childrens Hospital og myndighetene omkring landets første barnepsykiatriske klinikk i Katmandu.

Det er gjennomført flere tusen konsultasjoner, og arbeidet med telemedisin til fjerntliggende landsbyområde er godt i gang.

Nye store utvidelser av dette arbeidet er også i gang.

En slik ambisjon om utviklingen på psykisk helse-feltet er nødvendig fordi mye av dette har direkte forbindelser til arbeidet med barnerettigheter, kvinnerettigheter, likestilling, samfunnsdeltagelse, utdanning og mye av det andre FORUT arbeider med.

Et krevende givermarked

FORUT Barneaksjonen og fadderordningen er blant de store og viktige kampanjene og aksjonene i organisasjonen, og slik har det vært over lang tid.

I 2022 så FORUT tendenser til lavere oppslutning, og at faddere meldte seg av giverordningen fordi privatøkonomien ble forverret med økende strømpriser, matpriser og renter.

-Dette er utfordrende på sikt, og noe både vi i styret og administrasjonen bruker mye tid på, sa styreleder.

-Vi trenger fortsatt påtrykk i videreutviklingen av våre viktige kampanjer og fadderordningen, slik at vi både holder på dagens nivå og løfter oppslutning og resultat over tid.

Pengene

I 2022 var omsetningen på 54,7 millioner kroner. Det er marginalt lavere enn året før.

I 2021 hadde FORUT et ekstra sterkt driftsresultat på 6,9 millioner kroner. I 2022 var resultatet på 116.313 kroner, som er mer i tråd med «normalårene» i FORUT.

Nepal er det klart største mottakerlandet av støtte i 2022, med litt over 11 millioner kroner overført.

Sri Lanka er nest største mottaker med 7,8 millioner kroner, mens Sierra Leone kommer på tredje plass med en overføring på 5,3 millioner kroner i 2022.

I budsjett 2023 legges det opp til en ramme på 56,9 millioner kroner.

Vil du ha hele regnskapet og andre årsmøtedokumenter? Skriv til FORUT på epost til forut@forut.no, så sender vi deg dokumentene.

Her kan du også lese mer om FORUTs økonomi: https://forut.no/fadder/stole-pa-forut/

Kampanjene

I 2022 hadde FORUT en liten nedgang av antallet faddere, og noe lavere oppslutning i de pedagogiske kampanjene.

Dette er relativt små bevegelser, og i 2023 ser vi allerede en positiv utvikling, blant annet ved at flere videregående skoler har tegnet nye og flerårige samarbeidsavtaler.

FORUT erfarer også at digitale betalingsløsninger gjør at innsamlinger får noe svakere resultater enn da innsamlingene var basert på kontante bidrag.

Dette er erfaringer vi gjør sammen med flere organisasjoner, og må ses som en kreativ utfordring og et behov for stadig utvikling i et givermarked.

Oppsummert ble det sagt til årsmøtet at økonomien er under god kontroll, og at mye av økonomistyringen er i tråd med forventningene til virksomheten.

Revisor Thomas Hagen Alm i Deloitte deltok på årsmøte. Han hadde ingen kommentarer utover at det er avgitt en normal revisjonsberetning der årsmøte kan ha tillit til regnskapet er ført korrekt og at orienteringen til årsmøtet dekker et helhetlig bilde av økonomien i organisasjonen.

Innsamlingskontrollen

FORUT er medlem i Innsamlingskontrollen, et kontrollorgan og kvalitetsstempel for organisasjoner som driver med innsamlinger.

Les mer om FORUT og alle andre organisasjoner i Innsamlingsorganisasjoner her: https://www.innsamlingskontrollen.no/

Arbeidsplan 2023

I arbeidsplanen for det nye året ligger alle strategier og hovedsatsinger fast, sa styremedlem Sten Magne Berglund.

Du kan lese mer om FORUTs arbeid her: https://forut.no/utviklingssamarbeid/

Berglund vektla også FORUTs økende ambisjoner på det nasjonale, regionale og globale påvirkningsarbeidet for en bedre rus- og alkoholpolitikk, i tråd med hva årsmøte hadde fått informasjon om fra WAAPA.

FORUT legger også opp til økt oppslutning i kampanjene gjennom en stadig satsing på kvalitet i kampanjene og økt arbeid med innsalg og markedsføring gjennom organisasjonens nettverk og adresseregistre til alle landets barnehager og skoler.

FORUT Bedriftsfadder er under utvikling, og det er en målsetting av flere bedrifter skal rekrutteres inn, sammen med enkeltpersoners fadderskap.

-Samtidig skal vi også takke de nærmere 3.000 FORUT-fadderne vi har i dag, understreket generalsekretær Ida Oleanna Hagen.

-Støtten og inntektene fra disse fadderne er grunnleggende viktige i mye av det vi gjør i våre samarbeidsland, og det kan nesten ikke understrekes tydelig nok.

NORAD – ny femårssøknad

Våren 2023 er det et ressurskrevende arbeid i gang med rapportering og utarbeidelse av dataunderlag for en ny og stor søknad for en ny femårig avtale om støtte fra NORAD, direktoratet for utviklingshjelp.

Dette arbeidet er tidkrevende, men også kritisk viktig for FORUT, fordi vi er helt avhengig av en slik avtale som et økonomisk grunnlag for virksomheten.

Utgangspunktet for arbeidet er at vi har ambisjoner om økt innats og aktivitet, og at dette må gjenspeiles i årets søknad.

Søknadsfristen for den nye søknaden er 1.oktober 2023.

Valg og årsmøteavslutning

Følgende styre ble enstemmig valgt:

Styreleder Kari Hagen/gjenvalg, nestleder Mirjeta Emini/opp fra styremedlemsplass, styremedlemmer Geir Riise/gjenvalg, Stig Erik Sørheim/gjenvalg, Øyvind Kind Robertsen/opp fra varaplass. Vararepresentanter er Elisabeth Hagen/ny og Ida Bråten/ny.

I tillegg kommer ansattes representant.

Årsmøtet ble avsluttet av styreleder med en takk for godt gjennomført årsmøte og til avtroppende styremedlemmer Sten Magne Berglund og Nils Johan Svalastog.

Og som alltid: takk til alle gode partnere og kollegaer i våre samarbeidsland, her representert ved en gruppe ansatte, elever og tidligere elever ved APSA Dream School i Bangalore, India.

Ikke fadder enda? Bli med her http://www.forut.no/fadder

Siste nyheter