Rop om hjelp fra arbeidende barn i India

Barn og ungdom i India mener pandemien har forverret allerede uholdbare forhold for dem. Det kommer fram i et nytt opprop til myndighetene fra barnefagforeninger.

Det er FORUTs Indiske partnerorganisasjon The Concerned for Working Children (CWC) som står bak oppropet. Det følger opp videokonferansen «Children: Ambassadors of Change» i november 2020 der representanter for barnearbeideres fagforeninger fra åtte ulike stater i India diskuterte sine rettigheter og fremmet krav.

På en ny videokonferanse 29. april deltok barn og unge fra flere stater da oppropet ble lagt fram, og store Indiske medier dekket hendelsen.

Covid har forverret barnearbeideres situasjon

India er hardt rammet av koronapandemien. Tallene på smittede og døde stiger dramatisk, og fattige familier er kastet ut i akutt nød. FORUT har bevilget ekstra nødhjelpsmidler til den indiske partneren APSA og følger situasjonen tett.

I oppropet forteller barn om en kritisk situasjon for mange familier på grunn av bortfall av inntekter. Behovet for mat, helsehjelp og medisiner er kritisk. Mange kan heller ikke betale husleie og står dermed uten tak over hodet. I slumområder og i trange boliger har ikke barn muligheten til å holde avstand og er redd for å bli smittet. Uten inntekt har heller ikke familiene mulighet til å vaksinere seg. Barna krever at myndighetene tar grep.

«Vi, barn og unge, er også en del av samfunnet – og krever å bli hørt!»

Barna forteller også om mangel på smittevernutstyr og informasjon, og at de blir trakassert og ydmyket av politiet i stedet for å få hjelp. 

Skolebarn som ikke har mulighet til å delta i digital undervisning kan risikere å falle utenfor systemet. I oppropet ber barna om at myndighetene legger til rette for at tapt skolegang kan hentes inn igjen senere – og at de fattige og marginaliserte bør få tilbud om gratis skolegang for å ha samme muligheter til utdanning som andre.

Mangler beskyttelse

Barn som arbeider på gata opplever vold og misbruk av voksne, inkludert fra arbeidsgiverne. Barna forteller at de blir straffet og trakassert på grunn av bakgrunnen sin og fordi familien er avhengig av at de jobber. 

I oppropet skriver barna at myndighetene må sikre alle barn og unge mot fysisk og psykisk vold. Det er myndighetenes ansvar å beskytte dem ved å stanse og straffe personer og organisasjoner som misbruker og utnytter dem – ikke ved å sende barna på institusjoner.

Barna forteller også at alkohol og narkotika fører til vold og misbruk, samtidig som en del barn tyr til de samme rusmidlene for å komme seg gjennom en uutholdelig hverdag. Oppropet ber myndighetene om å slå hardere ned på ulovlig salg og distribusjon av alkohol og narkotika for å redusere omfanget av ruspåvirket vold.

I oppropet peker barna på at mange arbeidsplasser er utrygge, spesielt for unge jenter.

Flere barn blir giftet bort

Under pandemien har FORUTs indiske partnere rapportert om en økning i antall barneekteskap, ofte for at familien skal ha færre munner å mette. I oppropet forteller barna om utstrakt bruk av barneekteskap og hvilke negative konsekvenser dette har for utviklingspotensialet til barn og unge. 

Barna krever at myndighetene setter i verk tiltak for å redusere antall barneekteskap, for eksempel gjennom incentivordninger for barn og unge.

For å oppsummere: Barna krever i oppropet at myndighetene også behandler barn og unge som likeverdige statsborgere.

Indisk lov sier at ingen barn under 14 år skal jobbe, og at barn i arbeid skal ha trygge jobber.

The Concerned for Working Children (CWC) kjemper for arbeidende barn og unges rettigheter og for at disse skal organisere seg i fagforeninger. CWC mener at ikke alle former for barnearbeid trenger å være ødeleggende. Et forbud mot barnearbeid løser ikke problemet, det kan ofte forverre barnets situasjon. Myndigheter, sivilsamfunnet og barna selv må samarbeide for å sikre at rettighetene deres blir ivaretatt.

Du kan hjelpe familier i nød i India

India opplever en enorm økning i antall smittede og døde, og sykehusene sliter med mangel på oksygen og kapasitet. For fattige familier i slummen er det imidlertid tap av inntekt som truer mest. Mange familier er kastet ut i akutt nød og kan ikke sette mat på bordet. Det fører til mer underernæring og sult. 

FORUT distribuerer mat, vann, elementære medisiner og smittevernutstyr til fattige familier i slummene gjennom lokale partnerorganisasjoner.

Slik kan du bidra:

Siste nyheter