Er ledertrøya fortsatt på, Tvinnereim?

Det er økende anerkjennelse for at psykisk helse er et av de mest forsømte områdene i bistands – og utviklingspolitikken. Norge har lenge vært en ledende global helseaktør, men vil vi fortsatt ha ledertrøya på? 

Av Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT
Debattinnlegget står på trykk i Dagsavisen 14. mars 2022.

En varslet krise 

WHO og UNICEF utrykker stor bekymring for en pandemi av psykisk sykdom, særlig blant barn og unge. Innen 2030 vil psykisk sykdom være den vanligste årsaken til for tidlig død i verden. Likevel er psykisk helse fortsatt et neglisjert og stigmatisert område, og kun en halv prosent av verdens helsebistand går til psykisk helse. Det er estimert at 80 % av de med alvorlig psykisk sykdom i lav- og mellominntektsland mangler et forsvarlig behandlingstilbud. Jo fattigere et land er, desto lavere andel av helsebudsjettet benyttes til psykiske helsetjenester. Barn og unge mangler ofte helt et tilbud.

Psykisk uhelse koster 

Psykiske lidelser, særlig depresjoner, er en av de viktigste årsakene til lav produktivitet og fattigdom i lav- og mellom inntektsland. World Economic Forum har regnet ut at inntektstapet globalt de neste 20 årene på grunn av psykisk sykdom vil være ufattelige 150 trillioner norske kroner. Det er mer enn én prosent av verdens samlede BNP. 

Dette betyr at dårlig psykisk helse også har store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Innsats nå vil både forbygge menneskelig lidelse og være økonomisk lønnsomt. 

Grip muligheten

Norske myndigheter er en ledende aktør innen global helse. I 2019 ble verdens første strategi for ikke-smittsomme sykdommer i utviklingssamarbeidet lansert, og i 2021 ble global helse et av de seks prioriterte områdene innen utviklingsarbeid. Dette er svært bra, men noen brikker mangler. 

For at brikkene skal falle på plass og ledertrøya beholdes, må utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og hennes team følge opp strategien og prioritere psykisk helse i dette arbeidet. Dette innebærer at mer ressurser må settes av, og at psykisk helse bør innlemmes i den øvrige helseinnsatsen norske myndigheter støtter. Muligheten er der nå.

Vi ønsker Tvinnereim lykke til med regjeringskonferansen og budsjettarbeidet!

Siste nyheter