FORUTs årsmøte: God måloppnåelse i mange land.

FORUT har for første gang gjennomført et digitalt årsmøte i år. Om lag 30 deltagere var med på alle de faste årsmøtesakene, og på den inspirerende innledningen fra Kavita Ratna, FORUTs partner gjennom 30 år, Concerned for Working Children.

  • Ingvar Midthun, FORUT

Hennes innledning handlet om kjernen i det FORUT også står for: retten til utdanning for alle, og retten til arbeid og inntekt. Det er med slike grep at vi kan sette handling bak FNs bærekraftsmål om utryddelse av fattigdom, og like muligheter for alle.

Her er Kavita Ratna ved en tidligere anledning på CWC’s kontor i Bangalore.

Kavita Ratna presenterte bakgrunnen for CWC i Bangalore, og organisasjonens prinsipper for demokrati og utviklingen av innsatsen for barns rettigheter til utdanning og inntekt. Kavita uttrykte også en sterk bekymring for rammebetingelsene for sivilsamfunnets arbeid for demokrati og fattigdomsbekjempelse framover. Hun både oppfordret og utfordret FORUT og norske myndigheter til å se hvordan organisasjoner og myndigheter i Norge kan støtte slike store og globale utviklingsoppgaver best mulig, og særlig nå som verden stor i en stor helsekrise gjennom Koronapandemien. Med Kavitas innledning fikk årsmøtets deltagere et viktig løft rundt hva bistandsarbeidet egentlig handler om: bekjempe fattigdom, urett og utnyttelse av mennesker. CWC er i denne sammenhengen en viktig aktør, blant annet fordi organisasjonen har flere roller i nasjonal og internasjonal sammenheng. CWC er også nominert til Nobels fredspris to ganger.

Glimt fra året som har gått

FORUT har 16 parternorganisasjoner i seks samarbeidsland, og CWIN er en slik partner. CWIN, Child Workers in Nepal, har i lang tid samarbeidet med FORUT rundt utviklingen av et psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal. Dette har i 2019 ført til at fem psykiatere og fire psykologer arbeider under Dr Aruns ledelse ved Kanti barnesykehus i hovedstaden Katmandu. I 2019 ble det gjennomført 4 503 konsultasjoner og utgitt tolv ulike fag- og forskningsartikler i regi av dette fagmiljøet. Byggingen av et eget klinikkbygg har pågått for fullt i 2019, og klinikken åpnes i løpet av 2020. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein besøkte Nepal i oktober og fikk da en omvisning på byggeplassen sammen med FORUT og CWIN. Både ministeren og den norske ambassaden i Katmandu ga uttrykk for stor anerkjennelse til dette arbeidet.

Aktivitet i flere land

FORUTs partnerorganisasjoner i Malawi, Zambia, Nepal og Sri Lanka har alle vært sentrale i arbeidet med å få vedtatt alkoholpolitiske dokumenter i sine land i 2019. Nå starter det viktige arbeidet med å få satt vedtatt alkoholpolitikk ut i livet, og dette er et arbeid FORUT også vil støtte opp under i tida framover. FORUT utga sammen med det internasjonale nettverket i Drug Policy Futures rapporten “Peoples’ Voice” som er en gjennomgang av de siste ti års narkotikadebatt og en serie anbefalinger til hva regjeringer i alle land bør satse på av helseinnsats og forebyggende arbeid framover. Kampanjen «Oljefondets alkoholproblem» publiserte to forskningsrapporter og gjennomførte en kampanje i sosiale medier som fikk stor oppmerksomhet og anerkjennelse i 2019. Utenriksdepartementet og Helsedepartementet lanserte i desember i fjor en felles strategi for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i norsk utviklingspolitikk. Rus og psykisk helse har nå kommet inn som prioriterte innsatsområder, noe som representerer et tidsskille og en seier for et langvarig påvirkningsarbeid, der FORUT har hatt en sentral rolle.

Styreleder Kari Hagen besøkte blant andre FORUTs partnerorganisasjon RAHAMA nord på Sri Lanka i 2019. Her er hun sammen med både ansatte og deltakere i flere av prosjektene som drives i Jaffna-området, knyttet til gjenbosetting og utvikling av arbeidsplasser for krigsenker og deres familier.

Aktivitet og ansatte i Norge

Innsamlingsmarkedet er i endring og gir noe grunn til bekymring, men FORUT Barneaksjonen og FORUT Skoleløpet som er store kampanjer og innsamlingsaktiviteter der barn og unge både lærer noe og gjør noe for jevnaldrende i FORUTs samarbeidsland, blir fremdeles svært godt tatt imot i skoler og barnehager. I 2019 fikk FORUT også noen nye samarbeidsavtaler med videregående skoler.

FORUTs administrasjon fornyet sin stab med seks ansatte i løpet av 2019, herunder rekrutteringen av Ida Oleanna Hagen som ny generalsekretær etter Morten Lønstad. Videre ble det ansatt en seniorrådgiver i kampanjeavdelingen og fire nye internasjonale programkoordinatorer i utenlandsavdelingen. Tre medarbeidere gikk av med pensjon og to fikk nye jobber. I sum betyr dette at staben i Norge er økt, samtidig som det har vært et generasjonsskifte i overgangen til 2020.

Årsregnskapet

Regnskapet for 2019 viser et positivt aktivitetsresultat på kr 2 082 888. I et aktivitetsregnskap føres alle inntekter og utgifter det året de mottas og brukes, og flere nøkkeltal omkring dette finnes i Innsamlingskontrollen, der FORUT er medlem. Et positivt aktivitetsregnskap betyr at vi har hatt større tilskudd i 2019 enn vi har vært i stand til å bruke til formålet i våre ulike prosjekter i samarbeidslandene. Dette skyldes at ny rammeavtale med Norad for perioden 2019-2024 først ble signert i mai.

I 2019 hadde FORUT et driftsunderskudd på kr 1 599 631. Underskuddet skyldes i hovedsak at byggingen av den barnepsykiatriske klinikken på Kanti kom i gang i 2019, og om lag kr 6 000 000 ble overført til dette arbeidet i Nepal. Inntektene fra innsamlinger i 2019 kunne ikke dekke dette alene, og byggingen av sykehuset blir fullfinansiert ved tidligere oppspart kapital, i tråd med styrets tidligere vedtak.

I årsmøtet ble det konkludert med at FORUT har en sunn økonomi, at regnskapet er utarbeidet med forutsetning om fortsatt drift, og at styret finner at forutsetningen for dette er til stede.

Budsjettet for 2020

Dette året vil gå inn i historien som «Korona-året», et globalt kriseår med store konsekvenser for mange land, institusjoner, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner. FORUT berøres av dette ved at det legges fram et budsjett med et forventet underskudd på kr 783 368. FORUT har justert ned budsjettet utfra en forventet inntektssvikt i aktiviteter og kampanjer i Norge. Prognosen i budsjettet er at FORUT totalt sett vil ha et inntektstap på aktiviteter og kampanjer i Norge på om lag 1,5 millioner kroner for våren 2020, sammenlignet med et «normalår». En annen grunn til det budsjetterte underskuddet er byggingen av den barnepsykiatriske klinikken. I tråd med tidligere vedtak, bruker vi av egenkapitalen for å ferdigstille bygningen. Siste nytt våren 2020 er at påmeldingene til barneaksjonen er «gledelig normal», men at en del andre aktiviteter har lavere oppslutning enn normalt. FORUT har en budsjettert totalomsetning for 2020 på vel 57 millioner.

Dette er det nyvalgte FORUT-styret:

Kari HagenLederGjenvalg
Sten Magne BerglundNestlederGjenvalg
Nils Johan Svalastog GarnesStyremedlemGjenvalg
Stig Erik SørheimStyremedlemGjenvalg
Geir RiiseStyremedlemNy
Solgunn StyveVaraNy
Øyvind Kind RobertsenVaraNy

Full fart framover

Til tross for utfordringene i forbindelse med Koronapandemien, planlegger FORUT mye aktivitet i tida framover. Alle prosjektbesøk og fadderreiser er utsatt eller avlyst for 2020, men generalsekretær Ida Oleanna Hagen understreker at FORUT uansett må fokusere på mye av det Kavita Ratna innledet om i årsmøtet: innsatsen for at alle, særlig barn og kvinner, skal ha rett til å endre egne liv og muligheten til utdanning, arbeid og egen inntekt. -Det er dette som legger grunnlaget for frie og selvstendige liv, uansett hvor i verden vi bor. Det er dette som er veien ut av ekstrem fattigdom for millioner av mennesker, og som FORUT bidrar til.

Les mer om FORUT i ulike artikler her på nettsidene, og på facebook, twitter og Instagram.

En studietur-gruppe besøker en barnehage drevet av APSA i Bangalore i India, februar 2020.

Siste nyheter