Koronaoppdatering 18. juni 2020

Denne oppdateringen viser at koronapandemien utgjør en stor og til dels økende belastning for enkeltmennesker, lokalsamfunn og myndigheter i FORUTs samarbeidsland. Det er økende smittespredning flere steder, og økende vanskeligheter med konsekvensene av tiltak som settes i gang mot videre smittespredning. Denne oppsummeringen gir ikke en helhetlig status for situasjonen i våre samarbeidsland, men må ses som en underveisrapportering fra våre partnerorganisasjoner og deres prosjektområder.

Tekst: FORUTs utenlandsavdeling og Ingvar Midthun

I Malawi har det ikke blitt igangsatt noen omfattende stenging av samfunnet i tråd med regjeringens ønsker, fordi spørsmålet om en slik stengning er bragt inn for retten. Våre partnerorganisasjoner melder om at det er mye usikkerhet og utrygghet rundt smittefare og sykdomsutvikling, og at pandemien har en stor virkning på folks psykiske helse, selv om landet til nå ikke har noen kjente, store koronautbrudd. Det er nå meldt om 564 kjente tilfeller av smitte, og 6 dødsfall.

Skolene i Malawi holder stengt, som et av få igangsatte tiltak. Dette fører til at mange unge, og særlig jenter, er uten faste daglige rutiner og sosial kontakt utenfor familien, noe som igjen etterlater mange unge jenter i sårbare situasjoner.

Hele koronapandemien er nå trukket inn i en politisk debatt i landet, etter at valgresultatene i Malawi i mai ble annulert. Nytt valg skal gjennomføres 23.juni, og mange politikere gjennomfører nå store valgmøter med store folkemengder tilstede. Politikere og andre innflytelsesrike personer hevder at Covid 19 ikke eksisterer i Malawi, men at saken brukes som et middel fra de sittende myndighetene for å hindre velgere i å bruke stemmeretten.

FORUTs partnerorganisasjoner i Malawi opplever situasjonen som et stort tilbakeskritt for utviklingen i landet.

I Sierra Leone er store deler av landet stengt ned, slik det har vært i flere uker. Det er nå rapportert om 1 225 smittetilfeller og 51 dødsfall. Nærmere 1 400 personer er satt i karantene, mens litt over 6 000 personer er friskmeldt etter karanteneopphold til nå under pandemien. Flere distrikter melder at de ikke har tilfeller av koronasmitte nå, men bare ett distrikt i landet har en bekreftelse på at ingen er smittet til nå under pandemien.

Myndighetene i Sierra Leone har påbudt bruk av ansiktsmaske på offentlige områder, men mange følger ikke påbudet. Flere skoler og utdanningsinstitusjoner er nå i stand til å gjennomføre noe undervisning og eksamen for elever, med smitteverntiltak.

Det er en økning i rapporterte tilfeller av hjemmebasert vold. FORUTs partnerorganisasjoner i landet har derfor økt innsatsen med informasjon og rådgivning i flere lokalsamfunn, som et tiltak mot slik vold. Temaet blir også omtalt i flere radiosendinger der temaet er informasjon om koronapandemien, smittevern og hvordan folk kan håndtere hverdagen på en best mulig måte.

Organisasjonene bidrar også med distribusjon av ansiktsmasker og håndsprit i sine prosjektområder, og er på denne måten er viktig del av myndighetenes samlede strategi mot smittespredning. På grunn av denne innsatsen, er det også mulig for FORUTs partnere å forflytte seg i landet, selv om deler av landet er i lockdown.

Myndighetene i Sierra Leone er i gang med planer for gjenåpning av skoler, og i den forbindelse har våre partnere gjennomført kartlegginger i skoler FORUT er tilknyttet. Kartleggingen viser at bare 3 av aktuelle 15 skoler har tilstrekkelige toaletter, mens bare to skoler har egne drikkevannskilder. De øvrige skolene har ikke tilgang til egne toaletter og brønner med rent vann. Kartleggingen har også avdekket store mangler i vedlikehold og renhold, og at en del møbler er fjernet fra skolene. Det arbeides nå videre med hvordan situasjonen skal håndteres i tida framover, slik at skolene kan gjenåpne.

I Zambia er det nå registrert 252 tilfeller av koronasmittede, mens 11 personer til nå har mistet livet i pandemien.Både offentlige og private skoler er nå gjenåpnet for avgangsklasser, med smitteverntiltak. Myndighetene viderefører tiltak knyttet til bruk av ansiktsmasker, sosial distanse og håndvask som grunnleggende grep mot smittespredning.

Barer og utesteder har gitt tydelige signaler om at de ønsker en gjenåpning av virksomheten, mens landets myndigheter har bestemt at en slik gjenåpning fortsatt ikke er aktuell i øyeblikket. Bakgrunnen for denne holdningen fra myndighetene, er at det er rapportert om 111 nye smittetilfeller i noen enkeltområder i landet den siste uka.

Kirkene i Zambia har nå blitt inspisert av helsemyndighetene, med tanke på om lokalene er tilstrekkelig klargjort og egnet for seremonier og samling av et større antall mennesker. Flere menigheter gjenopptok noe aktivitet i mai, mens den katolske kirken planlegger en gjenåpning innen utgangen av juni. Næringslivet har i noen grad fungert gjennom hele koronaperioden, og flere følger myndighetenes anbefaling om bruk av hjemmekontor i den grad det er praktisk mulig.

Myndighetene driver ikke lenger sykdomsrapportering etter forhåndsbestemte prosedyrer, men informerer om tiltak og smittestatus mer uregelmessig.

Høyere utdanningsinstitusjoner i Zamibia planlegger en gjenåpning i slutten av juni.

I Sri Lanka er det fortsatt lave smittetall med litt under 2.000 tilfeller og 11 døde. Uroen er i større grad knyttet til økende fattigdom og matmangel i tida framover. Våre partnere har nå sakte, men sikkert beveget seg mot en mer eller mindre normal prosjektsituasjon selv om det fortsatt er utfordringer knyttet til blant annet transport og begrensende størrelser på antall mennesker som kan samles.

For å bøte på utfordringene til de mest sårbare, fortsetter våre partnere med å sende ut utstyr for å lage kjøkkenhager. De bidrar også til å gi ut en statlig kontantstøtte til de fattigste, og bistår der de kan i saker knyttet til vold og overgrep. Det rapporteres at en andel av de som er med i prosjektene har mistet verdifull inntekt under portforbud-perioden, Våre partneren på Sri Lanka gjør sitt ytterste for at utviklingsprosjektene skal komme i gang i så stor grad som mulig, slik at ikke enda flere skyves ut i dypere fattigdom. 

CWIN Boys Transit Home

I Nepal er det nå 7.848 bekreftede smittede personer og 22 dødsfall i koronapandemien. 40 peroner er i karantene denne uka, en betydelig nedgang fra sist uke, da 400 var i karantene I Nepal. Skoler holder holder fortsatt stengt.

Strenge regler for smittevern og reiser i Nepal har bidratt til å begrense smittespredning, blant annet ved at det er krav til egne reisedokumenter for de som skal bevege seg fra et område til et annet. FORUTs partnerorganisasjon CWIN er blant organisjonene som beklager at statsministeren har omtalt Covid 19 som en vanlig influensa, og at frisk luft og urter løser problemet. Slike uttalelser blir møtt med undring av noen, mens andre oppfatter det som en beskjed om at de kan ta smittevernet på mindre alvor.

I Nepal er det også et stort problem at store befolkningsgrupper er fattige, og med liten tilgang til smittevernutstyr og gode sanitære forhold. Den samme gruppa har det også så vanskelig økonomisk, at mange ignorerer tiltak som handler om å stenge virksomheter der de tjener penger. Dette fører ofte til at kravene til sosial distance ikke overholdes.

 
1098 Child Helpline har tatt imot 3 569 henvendelser til nå i juni, og 240 av dem har ført til at det er igangsatt ulik assistanse og hjelpetiltak. Noe av innsatsen handler fortsatt om utdeling av nødhjelpspakker med mat og andre nødvendighetsartikler. I tillegg har mange barn behov for psykososial støtte av en rekke grunner, også knyttet til bekymringer for smitterisiko og sykdom under koronapandemien.

På Balika Peace Home har vår lokale partnerorganisasjon noen gode erfaringer nå. Jentene får mye god oppfølging, og i det siste har frodige kjøkkenhager ført til at institusjonen i stror grad dekker sitt eget behov for grønnsaker. Jentene har også dannet egne rettighetsgruper, som tar opp aktuelle saker i deres hverdagsliv.

FORUTs partnerorganisasjoner i Nepal har nå også glede av at de har mange lokale ansatte i distriktene. Det fører til lite behov for lange reiser i strid med restriksjonene, når det skal distribueres hjelpepakker til fattige familier i prosjektområdene.

 I India er det per 18.juni 2020 bekreftet 380.532 tilfeller av koronasmittede personer og 12.573 dødsfall. Smittespredningen er høy, og det er ventet at flere byer vi gå tilbake til full lockdown. FORUTs partnerorganisasjoner i Bangalore melder om jevn økning i antall smittede i byen, og myndighetene vurderer nå hvordan samarbeidet med private sjukehus kan forsterkes som et viktig tiltak for behandling og smitteregistrering.

Helsearbeidere i India frykter at stigmatisering av syke mennesker og regler om karantene for store familiegrupper om gangen, fører til at mange melder ifra om sykdomsutvikling for sent, noe som igjen fører til dødsfall utenfor helsemyndighetenes kontroll.

Koronapandemien har ført til at myndighetene har utsatt lokalvalgene i landet, og dette har ført til protester fra flere organisasjoner, blant annet CWC, som er en av FORUTs partnerorganisasjoner. Organisasjonene har klaget over en sentral avgjørelse om utsettelse av lokalvalg, og mener et må gjøres individuelle vurderinger av smittestatus før alle valg utsettes. CWC har bidratt til å løfte saken inn til en rettslig vurdering, med krav om at viktige demokratiske lokalvalg må gjennomføres i de delene av landet der det er mulig. CWC bruker også nå sin talsmannsrolle og posisjon til å understreke de belastningene som mange indere nå møter som en følge av koronapandemien, og at dette er en bekymring som må føre til tiltak fra landets og delstatenes myndigheter.

Her er en lenke til et engelsk intervju med Kavita Ratna i CWC, for mer bakgrunn om saken, knyttet til barns rettigheter: https://railwaychildren.org.in/blog/the-problem-is-how-we-perceive-working-children-in-conversation-with-ms-kavita-ratna/?fbclid=IwAR0lInV-QcIPRY7O8N536zHxodDibYOiwTE71m94tJshFPwmKsfGSWapu38

FORUTs partnerorganisasjon APSA i Bangalore har deltatt i et omfattende hjelpearbeid under hele koronapandemien. Organisasjonen har nådd fram til over 10.000 familier og 50.000 enkeltpersoner med leveranser av mat, tørrvarer og helsestøtte. Selv om en del av de ordinære kontorene og hjelpetiltakene i Bangalore og Hyderabad nå er gjenåpnet, regner APSA med at deres pågående hjelpetiltak i deres prosjektområder også må fortsette i en periode framover.

Fra CWIN: «Keep us safe and healthy»

Siste nyheter