Koronastatus 3. april 2020 i FORUTs prosjektland

FORUTs partnerorganisasjoner er med i flere tiltak knyttet til informasjonsarbeid og hjelpetiltak i sine lokalsamfunn. Her er status per 2. april 2020.

Stadig flere land i Asia og Afrika melder om nye smittetilfeller knyttet til spredningen av Covid-19, samtidig som landene er sterkt preget av omfattende tiltak for å begrense videre smittespredning. 

Malawi 
Torsdag denne uka kom meldingen om at landet har avdekket de tre første smittetilfellene i landet. Det er grunn til å vente at dette medfører mer uro i befolkningen, som også reagerte med panikk da presidenten innførte State of Distaster 20.mars. Tiltakene som er iverksatt i Malawi har gjort dagliglivet svært vanskelig for mange. Prisene for å reise kollektivt har økt kraftig fordi bussene bare kan bruke halvparten av setene. Få kontoransatte kan jobbe hjemmefra, blant annet fordi elektrisitetskutt på åtte timer i døgnet gjør det umulig. Det meste av butikker, barer og restauranter i byene er åpne, med endrede åpningstider. 

Det er nå forbudt med samlinger for flere enn 100 mennesker i Malawi. Denne regelen blir ikke overholdt mange steder, blant annet fordi folk i landsbyområdene ikke forstår regelen på grunn av manglende informasjon. Det er vanlig med svært store samlinger av mennesker ved begravelser, og i slike sammenhenger er det vanskelig å forstå at det nå er innført begrensninger i hvor mange som kan delta i slike begravelser. 

FORUTs partnerorganisasjon MAGGA arbeider med å spre informasjon, og har innført en times orienteringsmøter om Koronapandemien i alle aktivitetene ute i landsbyområdene. Det orienteres om enkle hygieneråd, sosial distanse og at dette er et globalt smitteutbrudd som alle må ta alvorlig. I tillegg undersøkes det nå muligheter for lokal produksjon av håndsprit og munnbind. 

Sierra Leone 
Det er nå registrert to smittetilfeller i landet. Myndighetene innfører en tredagers lock down fra førstkommende søndag, men det er ventet at denne utvides når det registreres flere smittede i landet. Det er ingen kartlegging av hvor smittetilfellene i landet kommer fra, og det øker bekymringen for at smitten allerede er spredt til flere steder i landet. Alle skoler i landet er nå stengt. Det er også stor bekymring for mangelen på kvalifisert helsepersonell og smittevernutstyr i landet, og helsearbeidere er redd for egen sikkerhet på grunn av dette. Mye innsats brukes nå på etablering av stasjoner for håndvask. Det er også bekymringer knyttet til effektive smitteverntiltak overfor alle hjemløse og gatebarn i byene. 

FORUTs partnere i Sierra Leone jobber med flere informasjonstiltak ut mot befolkningen, blant annet gjennom radiosendinger. Denne informasjonen målrettes også mot barn og behovet for særlig beskyttelse av barn. Radiosendingene er et effektivt informasjonsarbeid, fordi svært mange husholdninger skaffet seg radio eller smarttelefon under ebolasmitten for noen år siden. Det drives også opplæringsarbeid blant barn, som deretter formidler informasjonen til andre barn. Svært mange voksne i Sierra Leone er ikke ansatte i bedrifter eller med i organisert virksomhet, og det gjør mye tradisjonell informasjonsspredning vanskelig. Flere frivillige organisasjoner arbeider nå med informasjonskampanjer, og mye informasjon har derfor likevel nådd ut til store deler av landet den siste tida.  

Zambia 
Onsdag 1. april var det registrert 38 tilfeller av Koronasmitte i landet, og en person er bekreftet omkommet etter smitte av Koronaviruset. Det er veldig lavt omfang av tester og smittesporing, og stor bekymring for store mørketall. Denne uka har presidenten beordret en rekruttering av 400 leger og 3000 sykepleiere og pleiepersonell, til den videre innsatsen mot smittespredning og behandling av syke. 

Zambia har innført to ukers lock down i arbeidslivet fra sist mandag, og bare ansatte i kritisk viktige stillinger får møte på arbeid. Det er også innført strenge begrensninger i aktiviteter i hovedstaden Lusaka fra og med onsdag 1.april, og byen er erklært som et episenter for smitte i regionen. Sjåfører som kommer inn til byen blir nå satt i to ukers karantene, før de kan gjenoppta arbeidet. 

FORUTs partner i Zambia ser nå på mulighetene for å nå ut med informasjon om hygieneråd og andre tiltak mot smittespredning via radiosendinger til større områder i landet. 

Sri Lanka 
Torsdag 2.april var statusen i Sri Lanka 143 personer innlagt på sjukehus, 3 døde og 1491 personer i karantene-sentre. Colombo, Kandy, Gampaha, Puttalam, Jaffna og Kalutara er nå i full lock down, som innebærer et portforbud som ikke åpner for å kunne handle mat eller andre essensielle varer. I andre deler av landet er det mindre streng stenging, slik at folk kan handle og gjøre andre oppdrag noen timer hver tredje dag. Det som ikke har tillatelser til å bevege seg ute, kan bli arrestert. Dette er spesielt krevende for de fattigste, som i mange tilfeller heller ikke får noe av den maten som nå kjøres ut i noen områder. Myndighetene har meldt i fra at de er oppmerksomme på dette, og at de arbeider med å finne løsninger for å nå fram til de mest sårbare med mat. 

Vannforsnyningen stanses også til tider, og søppelhåndteringa er mangelfull. Sjukehus og offentlig apotek er oppe, men det er vanskelig å komme til dem på grunn av lock down og sterke begrensninger i bevegelsesfriheten. Det meldes om utfordringer knyttet til vold mot kvinner og barn, og det gjøres arbeid for å få håndtert de varslene myndigheten får inn.  

FORUTs partnere i Sri Lanka jobber tett med myndighetene for å få håndtert situasjonen på best mulig måte, og bidra med ressurser det det er ønskelig og mulig. 

Nepal 
Det er nå meldt om fem smittede, og en pågående lock down gjelder fram til utgangen av neste uke. Utviklingen i nabolandet India vil påvirke beslutningen om en eventuell forlengelse av en slik lock down. Myndighetene har flere migrantarbeidere i karantene i grenseområdene mot India, og forsyner området med mat og drikke. 

Hovedutfordringen for Nepal er det svake helsesystemet som fort vil bli overbelastet om pandemien utvikler seg videre i landet. Foreløpig har landet gjennomført få tester, og det er lite beskyttelsesutstyr for helsepersonellet som utfører tester. En last med smittevernutstyr fra Kina ble sendt tilbake, fordi utstyret ikke holdt WHO standard og dermed kunne være mer til skade i smittevernarbeidet enn til nytte. 

Noen matbutikker er åpne et par timer morgen og kveld, men det er ikke mulig å få tak i grønnsaker eller gass. Krisetelefonen 1098 Child Helpline er i drift nesten som vanlig. Personalet som bor i det tilhørende omsorgshjemmet håndterer også hjelpetelefonen, i tillegg til at noen få som bor helt i nærheten får komme på jobb. All utrykning må koordineres med politiet. Krisetelefonen har ingen merkbar økning av antall innringere. 

FORUTs partnerorganisasjon har i samarbeid med politiet delt ut mat til særlig utsatte grupper av mennesker i Katmandu-området, noe som er helt livsnødvendig for menneskene det gjelder. Det er også kontakt med myndighetene, med tanke på bidrag til andre hjelpe- og smitteverntiltak framover. Krise- og omsorgssentret Balika Peace Home er mer eller mindre isolert. Jentene på Balika har det bra, men går ikke på skolen. De har ulike kreative aktiviteter hver dag, og sikkerheten er ivaretatt. 

India 
Det er rapportert om 1.764 smittede i hele landet per 2. april. 110 av disse er registrert i delstaten Karnataka, der mesteparten av FORUT prosjektarbeid foregår. Delstatsmyndighetene har varslet at det i løpet av kort tid vil komme garantier for gratis distribusjon av basismatvarer, for å sikre forsyninger til alle. 

FORUTs partnerorganisasjon APSA i Bangalore melder om henvendelser fra fortvilte familier som trenger hjelp etter at de har mistet alle inntekter etter at strenge restriksjoner for arbeid er innført. APSA ser nå på mulighetene for å reise ut med mat til barn og familier som er tilknyttet organisasjonens ordinære prosjekter. Videre er organisasjonen i kontakt med lokale myndigheter angående kriser som oppstår for dagarbeidere og beboere i slumområdene, der det mangler mat og rent vann. APSA har også påpekt behovet for tiltak overfor barn som utsettes for vold og overgrep, i tillegg til at det er satt i gang utdeling av skriftlig informasjon om hvordan mennesker kan beskytte seg mot spredning av Covid 19. 

FORUTs partnerorganisasjon CWC har torsdag 2. april bedt lokalmyndighetene ivareta barna som de mest sårbare i den pågående helsekrisen, blant annet gjennom garantier for leveranser av mat til barn og unge som fra før lever i ekstrem fattigdom i slumområder i Bangalore. CWC har også fått igangsatt et informasjonsprogram i TV, der folk kan ringe inn med spørsmål og bekymringer knyttet til Koronapandemien og smitteverntiltakene som er igangsatt. Det første programmet ble sendt 30.mars, med stor respons fra seere. CWC har også tilbudt førskole- og arbeidstreningssenteret Namma Nalanda i Kundapur som et midlertidig senter for pasienter med Covid 19-smitte. Organisasjonens eget gårdsbruk distribuerer nå egenprodusert melk til spesielt sårbare barn i nærområdet. 

FORUTs partnerorganisasjon APSA i India har nå skjermet barna som bor på Namma Mane, et omsorgssenter for barn uten trygge familier og omsorgspersoner i Bangalore. Barna holdes inne på et begrenset område sammen med de ansatte, og besøkende tillates ikke inn på området. Bildet er fra et måltid ved Namma Mane i november 2019, da FORUT sist besøkte omsorgssentret.

Siste nyheter