– Sivilt samfunn må styrkes med 145 millioner

Se hva generalsekretær Morten Lønstad sa om forslaget til statsbudsjett i dagens høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Regjeringen øker bistandsbudsjettet med vel 2,3 milliarder kroner eller om lag 7 %. Det er bra, men for å nå målet om 1 % av BNI, slik Stortinget har forutsatt, trengs det ytterligere 190 millioner kroner.

Posten for sivilt samfunn er på 2,08 milliarder kroner, som er omtrent det samme som i fjor. Med prisjustering vil det i realiteten bety et kutt.

Regjeringen har helt rett når den i budsjettet påpeker viktigheten av et sterkere sivilt samfunn og at sivilsamfunnet og menneskerettighets-forkjempere er under press i stadig større deler av verden. Når demokrati og sivilsamfunn er stadig mer truet, mener FORUT at bevilgningen til sivilt samfunn burde øke prosentvis minst like mye som bistandsbudsjettet som helhet.

En 7 % økning på kap 170, post 70, tilsvarer ca 145 millioner. Siden budsjettet må økes med 190 millioner kroner for å nå 1 %-målet, som Regjeringen sier skal nås, er det rom for dette.

FORUT foreslår derfor:
Kapittel 170 post 70 økes med minst 145 millioner kroner.

Posten sivilt samfunn spesifiserer også behovet for å styrke innsatsen med «helsetilbud for utsatte grupper», men mangler etter vår mening et fokus på forebygging.

Statsminister Erna Solberg deltok i slutten av september på FNs generalforsamling og høynivåmøtene om tuberkulose og ikke-smittsomme sykdommer som ble holdt i den anledning. I Norges hovedinnlegg sa statsministeren tydelig at forebygging redder liv og reduserer lidelse.

FORUT har tidligere pekt på at Norge har sterke tradisjoner for god folkehelsepolitikk og at dette burde reflekteres i et eget «Folkehelse for utvikling» program. En god start ville være å øke det forebyggende helsearbeidet i regi av frivillige organisasjoner.

En ny WHO rapport viser også at for hver krone man investerer i forebygging av ikke-smittsomme sykdommer i lav- og middelinntektsland får samfunnet minst sju kroner tilbake i form av økt sysselsetting, produktivitet og lengre levetid. For alkoholforebygging er gevinsten beregnet til ni kroner for hver krone som investeres.

Siste nyheter