Viktig strategi med stort potensial

Regjeringens nye strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland retter fokus mot viktige satsingsområder og effektive tiltak. FORUT har nå store forventninger til operasjonalisering av strategien i varslede tiltak og ekstra midler. 

Et stort skritt framover 

– Strategien er et stort skritt framover for norsk helsebistand, og kan, dersom den implementeres godt, være med på å redusere negative helseeffekter av ikke-smittsomme sykdommer i de delene av verden der det trengs mest, sier utenlandssjef i FORUT, Ståle Stavrum. – Vi i FORUT kan dessuten feire gjennomslag for flere av våre innspill til strategien. Blant annet har vi, sammen med flere andre aktører, pekt på en kritisk mangel på psykisk helse i norsk utviklingshjelp. Vi har også i en årrekke argumentert for å implementere effektive tiltak mot alkoholskader verden over. Det er derfor svært gledelig at strategien ivaretar en satsing på både psykisk helse og skadelig alkoholbruk, fortsetter Stavrum. 

FORUT gleder seg særlig over retningen på tiltakene regjeringen vil iverksette for å nå strategiens mål om å redusere antallet for tidlige dødsfall fra ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland med en tredjedel innen 2030. Universelle tiltak på befolkningsnivå er effektive, særlig for å forebygge negative helseeffekter av varer som tobakk, alkohol og usunn mat. Som strategien selv peker på: «Mye kan oppnås gjennom regulering, beskatning og multisektorielle tiltak».  

Regjeringen lener seg tungt på multinasjonale aktører som WHO i både problemdefinisjon og valgte tiltak. I tillegg legges det vekt på at positive resultater oppnås best i et samspill mellom multinasjonale, nasjonale og lokale aktører. Vi i FORUT er positive til denne typen samarbeid, og gleder oss også over at regjeringen er så tydelig på at involvering av kommersielle aktører blant annet innenfor helseskadelige produkter og næringsmidler må skje med varsomhet. FORUT har gjentatte ganger sett alkoholindustrirepresentanter forsøke å øve innflytelse på nasjonal politikkutforming i land i sør for å tilrettelegge for en mest mulig gunstig politikk for produksjon og salg av sine varer. Vi har derfor sett på nært hold, slik regjeringen også henviser til, at det lett oppstår interessekonflikt dersom slike aktører skal involveres og at det er det er vanskelig å forplikte disse aktørene til folkehelsepolitiske målsettinger og tiltak.  

Utenlandssjef i FORUT Ståle Stavrum med regjeringens nye strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer.

FORUT vil bidra 

Strategien inneholder få konkrete tiltak, ei heller et definert målhierarki. Regjeringen lover derfor at strategien skal operasjonaliseres i et resultatrammeverk med oversikt over resultatmål for de ulike innsatsområdene. FORUT venter i spenning på lansering av dette rammeverket. Uavhengig av hvilke konkrete tiltak som legges fram, er det hevet over enhver tvil at regjeringens omfattende strategi ikke kan iverksettes uten ekstra økonomiske midler. Dette skal ifølge strategien blant annet ivaretas gjennom en opptrapping av bevilgningen fra bistandsbudsjettet. FORUT forventer derfor en solid økning over bistandsbudsjettet allerede til neste år. Gjennom disse midlene kan FORUT og andre organisasjoner bidra til å realisere regjeringens viktige strategi. Vi vil gjerne bidra! 

.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på lanseringen av den nye strategien for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer fredag 22. november 2019.

Siste nyheter